ISVW.KRANT.2.2022

(Platland) #1
‘Het lichaam is de oorzaak van duizenden
bekommernissen. Het vervult ons zozeer met
wellust, begeerten, angsten en velerlei beuzelarij,
dat het waar is wat de volksmond zegt: van het
lichaam krijgen we geen ogenblik de kans om na
te denken. Immers: oorlogen, partijtwisten en
gevechten zijn enkel en alleen te wijten aan het
lichaam en zijn begeerten. We worden ertoe
gedwongen wegens ons lichaam dat slavendienst
van ons vergt. Zijn schuld is het dan ook dat we
geen vrije tijd vinden voor de filosofie. Als we eens
een rustpauze kennen en ons toeleggen op een
beschouwing, dat is het wéér het lichaam dat
telkens als spelbreker herrie en verwarring schopt
en ons zodanig uit de koers slaat, dat we niet in
staat zijn de waarheid te ontwaren. Als we ooit iets
zuiver willen weten, moeten we ons van ons
lichaam ontdoen.’ - Plato

Het lichaam-geestprobleem is een hardnekkige
filosofische kwestie. Plato was misschien de eerste
denker die het gekrakeel aanhief, toen hij de ziel een
mooie plek toedichtte in zijn ideeënwereld, en het
lichaam ‘het graf van de ziel’ noemde.


UITGELICHT: LICHAAM EN GEEST

l SUMMERSCHOOL

FILOSOFIE EN
BOOGSCHIETEN

1216 JULI 2023
PAGINA 12

l FILOSOFIEWEEK

DE POORTEN VAN DE
WAARNEMING

15 MEI 2023
PAGINA 6

l FILOSOFIEWEEK

HET VREEMDE
LICHAAM

1519 MEI 2023
PAGINA 7

l FILOSOFIEWEEK

HET ZELF TUSSEN
OOST EN WEST

2024 FEBRUARI 2023
PAGINA 6

Een Cyborg


Manifest


Donna Haraway


200 blz. | € 19,


‘Geestdrift is bij uitstek het wapen van de machtelozen. [...] De Mens los van zijn
springplank, dat wil zeggen niet langer gehinderd door de weerstand van anderen,
in zijn eigen lichaam op zoek naar zingeving.’ – Frantz Fanon

Volgens filosoof en psychiater Frantz Fanon heeft het lichaam-geestonderscheid ook een
politieke dimensie. Onderdrukte groepen worden namelijk vaak alleen als lichaam
voorgesteld – seksueel, agressief, dierlijk en geesteloos – zodat hun geestelijke vermogens
zoals intelligentie, opmerkzaamheid en ervaring buiten beeld blijven. Een door witte
cultuur gedomineerde samenleving stelt de zwarte man of vrouw voor als een zwart
lichaam. Om tegenwicht te bieden tegen dat stereotype dwingt de maatschappij zwarte
mensen ertoe een ‘wit masker’ op te zetten en zich aan te passen aan de witte hegemonie.
Zwarte mensen ontwikkelen hierdoor een verscheurd dubbel bewustzijn. Fanons filosofie
wil deze vervreemding opheffen.

‘We zijn allemaal hersen-
schimmen, getheoretiseerde
en gefabriceerde hybriden
van machine en organisme.’

- Donna Haraway


Dat klinkt als sciencefiction, maar
volgens bioloog en filosoof
Donna Haraway zijn we allemaal
cyborgs, ofwel cybernetische
organismen. We zijn niet alleen
lichamelijk versmolten met
techniek – denk aan
kunstheupen en pacemakers –
maar ook in ruimere zin maakt
technologie deel van ons uit.
Cyborgs zijn geconstrueerd en
hebben geen wezen of
natuurlijke essentie. Omdat ze
deels organisch, deels
technologisch zijn, zijn ze bij
uitstek grensoverschrijdende
wezens.

‘Een supercomputer zonder
lichaam snapt niet wat het is
om mens te zijn.’

- Hubert Dreyfus


Maar als de geest alleen materie
is, kun je het dan ook namaken?
Als we een supercomputer
maken, heeft die dan ook
bewustzijn? Kunnen we
kunstmatige intelligentie
fabriceren? Of zelfs onze eigen
ziel van ons lichaam scheiden en
onsterfelijk maken door die te
uploaden op een machine die
niet veroudert? Volgens Hubert
Dreyfus kan kunstmatige
intelligentie zonder menselijk,
vergankelijk lichaam niet lijken op
een menselijke geest.

‘Net zoals we beweging, emoties en
spijsvertering biologisch kunnen
verklaren, kunnen we het bewustzijn op
die manier verklaren. [...] Ons ik is een
symfonie.’– Antonio Damasio

Volgens neurowetenschapper Antonio
Damasio doet dat niets af aan de
bewondering die we voor onze geest kunnen
hebben. Zoals orkestleden samenwerken om
een symfonie van Beethoven uit te voeren, zo
ook werken alle processen in de hersenen
samen met het bewustzijn als resultaat.

‘Het is ons vermogen om redenen te bedenken dat ons een ziel geeft.
Maar waar is het van gemaakt? Het is gemaakt van neuronen. Het is
gemaakt van een heleboel piepkleine robots. En we kunnen de
structuur en de werking van die ziel uitleggen, terwijl een oneindige,
onsterfelijke, immateriële ziel gewoon een metafysisch tapijt is waar
je je schaamte voor het niet hebben van een uitleg
onder veegt.’– Daniel Dennett

Volgens sommige filosofen zijn we zelfs alléén een lichaam, en is de geest
niet meer dan een functie daarvan. Ons bewustzijn is een verzameling
hersenprocessen, niets meer en niets minder. Doen alsof de ziel iets anders
is dan dat, is volgens hen nodeloze mystificatie. Daniel Dennett behoort tot
deze materialisten.

‘Je hebt niet een lichaam. Je bént je lichaam.’

- Maurice Merleau-Ponty


Sindsdien is de beer los. Het filosofische
onderscheid tussen lichaam en geest oefent een
enorme invloed uit op onze technologische
ontwikkelingen, op de manier waarop we
wetenschap en kunst bedrijven en gezondheids-
zorg en onderwijs inrichten. Maar filosofen zouden
filosofen niet zijn als zij geen kritiek hadden op
zo’n invloedrijk idee. Volgens de fenomenoloog
Maurice Merleau-Ponty zijn lichaam en geest niet
van elkaar te scheiden.

‘Hier heb ik iets; het denken bestaat,
het is het enige wat niet van mij kan
worden gescheiden, ik ben, ik besta,
dat is zeker. Ik ben dus uitsluitend
exact een denkend ding, dat wil
zeggen een geest, oftewel een
gemoed, oftewel een intellect,
oftewel een verstand, woorden
waarvan ik de betekenis eerder niet
kende.’ – René Descartes

In de zeventiende eeuw zet Descartes de
zaak op scherp met zijn beroemde idee ‘ik
denk dus ik ben’. Hij probeert erachter te
komen wat hij zeker kan weten door alles
te betwijfelen. Hij ontdekt dat hij aan zijn
lichaam, zelfs zijn zintuigen, kan twijfelen,
want het is denkbaar dat een
‘kwaadaardige bedrieger’ zijn ervaringen
bespeelt. Maar waar Descartes niet aan
kan twijfelen, is het feit dat hij twijfelt, en
dus bestaat.

Free download pdf