CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

Warto podkreślić, iż szereg badań^175 , dowiodło, że znaczenie inteligencji emocjonalnej
dla jakości funkcjonowania jednostki wystąpiło pomimo kontrolowania wpływu cech
osobowości, zdolności poznawczych i innych parametrów osobowościowych.


Skłoniło to znaczące grono badaczy do sformułowania tezy, iż inteligencja
emocjonalna, aczkolwiek związana z wymiarami osobowości jest od nich odrębna. Może więc
być predyktorem osiągnięć ludzkiej aktywności^176.


W opinii A. Matczak inteligencja emocjonalna może w znaczący sposób zwiększać
szansę przewidywania efektywności działań jednostki, jako jeden z licznych czynników
warunkujących specyfikę aktywności człowieka, zwłaszcza w kontekście szeroko
pojmowanych relacji społecznych^177.


4.1.5. „Inwestycyjny” model inteligencji emocjonalnej M.Zeidnera


M. Zeidner, uważa, że inteligencja emocjonalna jest ważnym czynnikiem w zakresie
rozwoju umiejętności społecznych oraz kompetencji interpersonalnych, może wpływać na
jakość funkcjonowania jednostki w szerokim kontekście relacji społecznych. Zeidner jest
autorem wielowarstwowego „modelu inwestycyjnego” opisującego mechanizm rozwoju
inteligencji emocjonalnej^178.


Zdaniem M. Zeidnera rozwój emocjonalny zależy od różnych procesów mających
zarówno podstawy biologiczne, wynikające z procesu uczenia się oraz będące efektem
świadomej samoregulacji w relacjach z otoczeniem.


175
Saklofske, D.H., Austin, E.J, Minski, P.S. „Factor structure and validity of a trait emotional intelligence
measure”. Personality and Individual Differences”, 2003, s. 707-721.; Petrides, K.V., Fredrickson, N., Furham,
A. „The role of the trait emotional intelligence in academic performance and dewiant behawior in school.
Personality and Individual Differences, 36, 2004, s. 181 .; Bastian, V.A., Burns, N.R., Nettelback T. „Emotional
intelligence predicts life skills, as not as well as personality and cognitive abilities”. Personality and Individual
D 176 ifferencec 39 (6), 2005., s. 1135- 1146.
Law, K.S., Song, L.J., Wong, C. „The construct and criterion validity of emotional intelligence and its
potential utility for management studies”, Journal of Applied Psychology, 89, 2004., s. 483 177 - 487.
Matczak, A. „Do czego może być potrzebne pojęcie inteligencji emocjonalnej ?”, w : Śmieja, M.,
Orzechowski, J. „Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje”, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2008., s. 50.; Sadowska, M., Brachowicz, M. – „Struktura inteligencji emocjonalnej” – Studia z
psychologii w KUL, Tom 15, 2008., s. 68.; Matczak, A., Knopp, K. „Znaczenie inteligencji emocjonalnej w
funkcjonowaniu człowieka”, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, 2013., s. 178 105 - 109.
Zeidner, M., Matthews, G., Roberts, R.D., McCann, C. „Development of emotional intelligence: Toward
multi-level investment model”. Human Development 46 (2003), s. 68-70.

Free download pdf