CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

metodologicznie narzędzia pomiaru inteligencji emocjonalnej są ograniczone głównie do
paradygmatu teoretycznego, na bazie którego powstała dana koncepcja badawcza.


Czy w tej sytuacji należy uznać inteligencję emocjonalną za konstrukt niemożliwy do
praktycznej, naukowej weryfikacji?


Absolutna większość badaczy zajmujących się zagadnieniami definicji i diagnozy
inteligencji emocjonalnej jest przeciwnego zdania.


Poszukiwanie empirycznych dowodów na związki pomiędzy określonymi kategoriami
zdefiniowanymi w ramach rożnych modeli inteligencji emocjonalnej, a ludzkim zachowaniem
stanowi impuls rozwojowy dla badań naukowych w tym zakresie^187.


Nie wolno zapominać, iż badania nad inteligencją emocjonalną dotyczące jej wpływu
na ważne sfery aktywności człowieka zostały zainicjonowane stosunkowo niedawno, zatem ich
różnorodność ma wartościowy wymiar z perspektywy doprecyzowywania kluczowych pojęć i
metod badawczych. Należy jednak pamiętać, iż różne nurty teoretyczne w inny sposób definiują
kluczowe obszary wchodzące w zakres pojęcia inteligencji emocjonalnej, a to z kolei implikuje
specyfikę zastosowanych narzędzi badawczych.


Jest to więc czynnik w znacznym stopniu wpływający na rozbieżność w wynikach
prowadzonych badań^188.


Perspektywa teoretyczna przyjęta na potrzeby niniejszej rozprawy, zgodna jest z opinią
A. Matczak i K. Knopp, które wskazują, iż wprawdzie wyniki badań nad strukturą inteligencji


187
Daus, C.S., Ashkanazy, N. - „Rumors of the death of emotional intelligence in organizational behavior are
vastly exaggeratede”, The Industrial Organizational Psychologist, vol. 26/2005/6., s. 452.; Matczak, A. „Do
czego może być potrzebne pojęcie inteligencji emocjonalnej ?”, w : Śmieja, M., Orzechowski, J. „Inteligencja
emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008., s. 50 .; Zeidner, M.
„Rozwój inteligencji emocjonalnej, czego dowiedzieliśmy się do tej pory ?” w: Śmieja M., Orzechowski J.
„Inteligencja emocjonalna – fakty, mity, kontrowersje”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008., s.
107.; Boyatzis, R., Saatcioglu, A. „A twenty-year view of trying to develop emotional, social and cognitive
intelligence competencies in graduate management education”. Journal of Management Development, 27(3),
2008., s. 107 - 108.; Matczak, A., Knopp, K. „Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka”,
Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, 2013., s. 86.; Śmieja, M. „W związku z inteligencją emocjonalną.
Rola IE w relacjach społecznych i związkach intymnych”, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków., s. 196.; Fiori, M., Vasely-Maillefer, A.K., „Emotional Intelligence as an Ability: Theory, Challenges,
and New Directions”, Emotional Intelligence in Education, The Springer Series of Human Exceptionality; 2018,
s. 246 188 - 247.
Daus, C.S., Ashkanazy, N. „Will the Real Emotional Intelligence Please Stand Up? On Deconstructing the
Emotional Intelligence, Debate”, The Industrial Organizational Psychologist, vol. 41/2003., s. 1-6.; Matczak, A.,
Knopp, K. „Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka”, Wydawnictwo Stowarzyszenia
Filomatów, 2013., s. 55 .; Śmieja, M. „W związku z inteligencją emocjonalną. Rola IE w relacjach społecznych i
związkach intymnych”, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków., s. 64 - 65.

Free download pdf