CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

Badania dotyczące traktowania inteligencji emocjonalnej, jako wskaźnika zdolności do
konstruktywnego radzenia sobie ze stresem wykazały, iż osoby o wysokim poziomie IE
wyrażanej wysokimi wskaźnikami w zakresie zdolności rozpoznawania, ekspresji,
kontrolowania i zarządzania emocjami wykazywały umiejętność lepszego radzenia sobie ze
stresem zawodowym i mniejszej podatności na przeżywanie negatywnych skutków stresu
(konsekwencji zdrowotnych)^208.


M. Mikolajczak przeprowadziła badania oparte na metaanalizie korelacyjnej pomiędzy
wynikami licznych badań wskazujących, iż inteligencja emocjonalna może być istotnym
predyktorem zdrowia zarówno w subiektywnym, jak i obiektywnym kontekście. Rezultaty
przeprowadzonych analiz badawczych skłoniły ją ku postawieniu tezy, iż IE oddziaływuje na
zdrowie fizyczne poprzez wpływ na kilka zmiennych behawioralnych, wśród których wsparcie
społeczne odgrywa zasadniczą rolę^209.


Analizy empiryczne dotyczące związku pomiędzy poziomem inteligencji emocjonalnej,
a efektywnością prowadzono także w ramach praktycznej psychologii sportu.


Badania nad profesjonalnymi tenisistami wykazały dodatnią zależność pomiędzy
poziomem inteligencji emocjonalnej, a efektywnością sportową ujmowaną jako liczba
wygranych meczy. Ponadto wykazano, iż doświadczeni tenisiści, notujący na swym koncie
liczne sukcesy sportowe uzyskali istotnie wyższe wskaźniki ogólnej inteligencji emocjonalnej,
kontroli emocjonalnej oraz rozumienia emocji w porównaniu z mniej utytułowanymi
zawodnikami o mniejszym stażu^210.


Badania przeprowadzone w roku 2022 na grupie hiszpańskich sportowców (N=1 65
osób) wskazują, na silny związek między inteligencją emocjonalną a lękiem (zależność
ujemna) oraz między inteligencją emocjonalną a motywacją (zależność dodatnia). Nie


208

Ogińska-Bulik, D. „Emotional Intelligence in the Workplace: Exploring its effects on occupational stress and
health outcomes in human service workers”, International Journal of Occupational Medicine and Environmental
Health, 2005, 18(2), s. 167 209 — 175.
Mikolajczak, M., Sarrionandia, A. „A Meta-Analysis of the Possible Behavioural and Biological Variables
L 210 inking Trait Emotional Intelligence to Health”, Health Psychology Review, 2019. s. 1-5.
Matczak, A., Knopp, K. „Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka”, Wydawnictwo
Stowarzyszenia Filomatów, 2013., s. 9 5.

Free download pdf