CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

Badania przeprowadzone w środowisku akademickim (N=1429 os.), ujawniły, że
uczniowie odnoszący sukcesy w nauce posiadali znacznie wyższy poziom różnorodnych
kompetencji emocjonalnych i społecznych w porównaniu do uczniów mniej efektywnych w
procesie nabywania wiedzy. Zdaniem autorów badań odkrycia te sugerują, że inteligencja
emocjonalna odgrywa ważną rolę w pomyślnym przejściu ze szkoły średniej na uniwersytet^216.


Wyniki badań dotyczących związków inteligencji emocjonalnej z efektywnością
zawodową wskazują, iż osoby o wyższych zdolnościach emocjonalnych efektywniej radzą
sobie w środowisku pracy i częściej odnoszą sukcesy zawodowe^217.


Kolejne badania potwierdziły dodatnią zależność pomiędzy poziomem inteligencji
emocjonalnej, a efektywnością zawodową oraz zdolnością do prospołecznych zachowań w
środowisku pracy^218.


Badania przeprowadzone w USA i krajach Europy zachodniej przez zespół naukowy R.
Boyatzisa wykazały pozytywną zależność pomiędzy kompetencjami będącymi przejawem
społecznego wymiaru inteligencji emocjonalnej, a efektywnością w pracy badanych
inżynierów^219.


Analizy empiryczne dotyczące roli inteligencji emocjonalnej jako predyktora
podatności na negatywny wpływ stresu, wykazały, ujemną korelację między inteligencją
emocjonalną, a poziomem stresu przeżywanego w pracy, wskazując, iż profesjonaliści z
wysokimi wynikami w skali ogólnej inteligencji emocjonalnej odczuwali mniej stresu w swoim
środowisku zawodowym^220. Wcześniejsze badania wskazywały również na obecność ujemnej


216

Parker, J., Duffy, J., Wood, L., Bond, B., Hogan M. „Academic Achievement and Emotional Intelligence:
Predicting the Successful Transition from High School to University”, Journal of The First-Year Experience &
Students in Transiti 217 on, Number 1 / 2005, s. 67-78.
Caruso, D. R., Wolfe, Ch. J. „Emotional intelligence in the workplace”. w: J. Ciarrochi, J. P. Forgas, J. D.
Mayer (red.), „Emotional intelligence ineveryday life: a scientific inquiry”, Philadelphia, PA: Psychology. Press,
Taylor & Francis Group. 2001., s. 150 218 – 167.
Carmeli, A., Josman, Z.E., „The Relationship Among Emotional Intelligence, Task Performance, and
Organizational Citizenship Behaviors”, Human Performance, 2006, Vol. 19 Issue 4, s. 403- 419 .; Côté, S.
Miners, C.T.H. „Emotional Intelligence, Cognitive Intelligence, and Job Performance”, Administrative Science
Quarterly, Vol. 51., Issue 1., 2006., s. 1-28.; Mishra, P.S., Mohapatra, A.K. „Relevance of Emotional
Intelligence for Effective Job Performance: An Empirical Study”, Vikalpa, 35, 2010., s. 53 219 - 61.
Boyatzis, R., Rochford, K., Cavanagh, K.V. „Emotional intelligence competencies in engineer’s effectiveness
and engagement”., Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio,
USA., 2016., s. 7 220 5 - 86.
Satija, S., Khan, W. „Emotional Intelligence as Predictor of Occupational Stress among Working
Professionals”, Aweshkar Research Journal , Vol. 15, Issue 1, 2013., s. 79-97.

Free download pdf