CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

zależności pomiędzy poziomem inteligencji emocjonalnej, a wyczerpaniem emocjonalnym
prowadzącym do wypalenia zawodowego^221.


Wielokierunkowe badania prowadzone w zróżnicowanych kręgach społecznych,
zawodowych i kulturowych wskazują, iż kompetencje emocjonalne inspirują badaczy do
prowadzenia analiz empirycznych dotyczących wpływu inteligencji emocjonalnej na jakość
funkcjonowania ludzi w różnych sferach aktywności społecznej, w tym zawodowej i
edukacyjnej.


Warto więc w tym kontekście przybliżyć wyniki badań ukazujących zależności
pomiędzy inteligencją emocjonalną, a różnymi aspektami związanymi z przywództwem w
zarządzaniu biznesowym.


4.4. INTELIGENCJA EMOCJONALNA, A PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU


Termin „inteligencja emocjonalna” rozpatrywany w kontekście różnych aspektów
zarządzania stał się znany dzięki aktywności publicystycznej D. Golemana, kluczowego
popularyzatora włączania tematyki kompetencji emocjonalnych do nauki i praktyki
zarządzania^222.


Aktywność Golemana i wielu jego naśladowców przyczyniła się niewątpliwie do
wzrostu popularności zagadnień związanych z wykorzystaniem emocji w zarządzaniu,
zwłaszcza w kontekście pełnienia menedżerskich funkcji. Pamiętać jednak należy, iż nie
wszystkie prezentowane poglądy, modele i koncepcje można uznać za wiarygodne naukowo.


Mimo tego, liczne badania prowadzone w wielu częściach świata wskazują na
zainteresowanie i naukowe uzasadnienie diagnozowania wpływu inteligencji emocjonalnej na
różne obszary związane tematycznie z zarządzaniem, w tym pełnieniem przywódczych funkcji
w organizacjach biznesowych.


Analiza cech i zachowań przywódczych oraz ich związków z różnymi składowymi
inteligencji emocjonalnej obarczona jest silnym zróżnicowaniem metodologicznym,


221
Johnson, H. M., Spector, P. E. „Service with smile: do emotional intelligence, gender and autonomy moderate
the emotional labor process?”, Journal of Occupational Health Psychology, 12, 2007., s. 319 222 – 333.
Koper, M. „Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu”, w: Śmieja M., Orzechowski J. „Inteligencja
emocjonalna – fakty, mity, kontrowersje”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008., s. 232.

Free download pdf