CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

 • OD AUTORA

 • ROZDZIAŁ I. WYZWANIA MENEDŻERSKIE WSPÓŁCZESNOŚCI

 • ROZDZIAŁ II. STYLE K IEROWANIA CZYLI PRAK TYCZNY WYMIAR PRZYWÓ DZTWA............

  • 2.1. DEFINICJE STYLÓW KIEROWANIA

  • 2.2. STYLE KIEROWANIA, A STYLE ZARZĄDZANIA

  • 2.3. STYLE KIEROWANIA – PRZEGLĄD KLUCZOWYCH TEORII

   • 2.3.1. Style kierowania w świetle klasycznej teorii zarządzania

   • 2.3.2. Style kierowania w ujęciu nurtu stosunków społecznych

   • 2.3.3. Style kierowania w koncepcji K. Lewina, R. Lippita i R. K. White’a

   • 2.3.4. Style kierowania według D. McGregora

   • 2.3.5. Koncepcje stylów kierowania opracowane na Uniwersytecie Michigan

   • 2.3.6. „System 4” R. Lik erta

   • 2.3.7. Style kierowania w ujęciu D.Golemana  • 2.4. KONCEPCJE SIATEK STYLÓW KIEROWANIA, JAKO DETERMINANTA RODZAJU STYLU KIEROWANIA

  • 2.5. TEORIE SYTUACYJNYCH STYLÓW KIEROWANIA

   • 2.5.1. Koncepcja R. Tannenbauma i W. H. Schmidta

   • 2.5.2. Teoria ścieżki do celu M. Evansa i R. J. House’a

   • 2.5.3. Teoria F. E. Fiedlera

   • 2.5.4. Teoria P. Hersey’a i K. Blancharda

   • 2.5.5. Model partycypacji decyzyjnej Vrooma-Yettona-Jago i jego modyfikacja LJI  • 2.6. PRZYWÓDZTWO, STYLE KIEROWANIA – KONTEKST MIĘDZYKULTUROWY

  • 2.7. STYLE KIEROWANIA - PODSUMOWANIE • ROZDZIAŁ III. OSĄD MENEDŻERSKI, ORIENTAC JA LIDERSKA – KLUCZOWE DEFINICJE.

  • 3.1. OSĄD MENEDŻERSKI – DEFINICJA POJĘCIA.

   • 3.1.1. Model Tanenbauma i Schmidta

   • 3.1.2. Teoria ścieżki do celu M. Evansa i R. J. House’a

   • 3.1.3. Teoria F. E. Fiedlera

   • 3.1.4. Koncepcja Przywództwa Sytuacyjnego II (SL II) Blancharda i współpracowników

   • 3.1.5. Model partycypacji decyzyjnej Vrooma-Yettona-Jago

   • 3.1.6. Model Leadership Judgment Indicator 2 (LJI 2) Locka, Wheelera i Burnanda

   • McKee ....................................................................................................................................8 3.1.7. Koncepcja Emocjonalnego Przywództwa („Resonant Leadership”) – Golemana, Boyatzisa i  • 3.2. ORIENTACJA LIDERSKA – DEFINICJA POJĘCIA • ROZDZIAŁ IV. INTELIG ENCJA EMOCJONALNA

  • 4.1. GENEZA POJĘCIA - PRZEGLĄD KLUCZOWYCH KONCEPCJI

   • 4.1.1. „Zdolnościowy” model inteligencji emocjonalnej J.D.Mayera i P.Saloveya

   • 4.1.2. „Kompetencyiny” model inteligencji emocjonalnej R.Bar-Ona

   • 4.1.3. Kompetencyjne modele inteligencji emocjonalnej

   • 4.1.4. „Integratywny” model inteligencji emocjonalnej K.Petridesa i A.Furhama

   • 4.1.5. „Inwestycyjny” model inteligencji emocjonalnej M.Zeidnera

   • 4.1.6. „Mieszany” model inteligencji emocjonalnej M.Mikolajczak  • 4.2. INTELIGENCJA EMOCJONALNA – WYBÓR PERSPEKTYWY TEORETYCZNEJ

  • ZAWODOWYM 4.3. INTELIGENCJA EMOCJONALNA W RELACJACH SPOŁECZNYCH, FUNKCJONOWANIU EDUKACYJNYM I

  • 4.4. INTELIGENCJA EMOCJONALNA, A PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU

   • 4.4.1. Inteligencja emocjonalna, a przywództwo – przegląd wybranych badań

   • 4.4.2. Inteligencja emocjonalna, a style kierowania – przegląd wybranych badań

 • ROZDZIAŁ V. WNIOSKI Z PRZEPR OWADZONYCH BADAŃ

 • BIBLIOGRAFIA

 • O AUTORZE

Free download pdf