CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

Motto:


„Prowadź mnie, podążaj za mną lub zejdź mi z drogi...”


George Patton

III. OSĄ D MENEDŻ ERSKI, ORIENTACJA LIDERSKA –


KLUCZOWE DEFINICJE


3.1. OSĄD MENEDŻERSKI – DEFINICJA POJĘCIA.


Sytuacyjne teorie kierowania zakładają, iż uwarunkowania procesu kierowania,
wpływają na dobór określonego stylu kierowania i podejmowania decyzji. Czynniki
zewnętrzne są więc determinantami doboru stylu kierowania w stopniu bardziej znaczącym niż
indywidualne, osobowościowe cechy kierownika^131.


W tym kontekście zdefiniowane zostało pojęcie trafności „ osądu menedżerskiego
rozumianego, jako adekwatność doboru stylu kierowania i podejmowania decyzji
odpowiedniego do wymagań sytuacji.


Umiejętność przeprowadzenia trafnego osądu menedżerskiego jest kluczowym
czynnikiem warunkującym sukces menedżera. Z uwagi na fakt, iż nie ma uniwersalnego,
efektywnego w każdej sytuacji stylu kierowania, skuteczni menedżerowie zdolni są do
realizowania celów biznesowych z zachowaniem efektywnych relacji ze współpracownikami.
Osiągają to dzięki umejętności dokonania wyboru stylu kierowania, który w określonym
momencie przynosi najwięcej korzyści^132.


Sytuacyjne teorie kierowania formułują zestawy określonych pytań i zagadnień
problemowych, stanowiących wsparcie dla menedżerów w zakresie przeprowadzenia trafnego
wnioskowania w ramach osądu menedżerskiego.


131
132 Mroziewski, M. „Style kierowania i zarządzania”, Wyd. DIFIN, Warszawa 2005., s.^87.^
Lock, M., Wheeler, R., Burnard, N., Bac, I., Rafalak-Matysiak, M. „LJI-2 Sytuacyjny Test Menedżerski.
Podręcznik”. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa, 2022., s. 30.

Free download pdf