CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

W tym kontekście kompetencje organizacyjne, interpersonalne, komunikacyjne oraz
sprawność decyzyjna w zakresie rozwiązywania problemów to grupa kluczowych umiejętności
zarządczych kadry menedżerskiej^9.


G. Yukl uważa, iż menedżer jest osobą, do której kompetencji należy przede wszystkim
planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie.
Kompetencje menedżerskie charakteryzują się uniwersalnością, dotyczą aspektu społecznego
oraz odgrywają istotną rolę we współpracy z innymi^10.


Ch. Woodruf definiuje trzy kluczowe wymagania, w kontekście efektywnego pełnienia
funkcji menedżerskiej^11 : • menedżer powinien posiadać wiedzę, umiejętności i zdolności niezbędne do pełnienia
  funkcji kierowniczej w danej organizacji,

 • powinna cechować go motywacja do pełnienia funkcji kierowniczej i gotowość do
  poświęcenia niezbędnej energii realizowanym zadaniom,

 • powinien mieć możliwość korzystania ze swoich kompetencji w środowisku
  biznesowym.
  Efektywność działania menedżera związana jest zatem z możliwościami pełnego
  wykorzystania jego potencjału kompetencyjnego, uwarunkowana jest specyfiką zarówno
  wewnętrznego, jak i zewnętrznego otoczenia organizacji. Niesprzyjające warunki działania
  mogą wydatnie obniżyć efektyność menedżera ograniczając zakres jego możliwości w
  kontekście efektywnej realizacji zadań.


Według R. Patory, skutecznego menedżera charakteryzują dwie kluczowe kompetencje
− umiejętność podejmowania decyzji oraz zdolność wykorzystania możliwości twórczych
pracowników^12.


M. Fryczyńska akcentuje znaczenie aspektów rozwojowych w zakresie efektywnego
pełnienia menedżerskiej roli. Jej zdaniem, kompetentny menedżer dzięki odpowiedniej


9

Porter, L. W., McKibbin, L. E. „Management Education and Development: Drift or Thrust into the Twenty-
First Century”. 10 St. Louis, MO: AACSB., 1988., s. 203.
11 Yukl, G., „Leadership in Organization”, Pearson Publishing, 2013., s. 1-3.^
Woodruff, C.K. “Managing for results: An examination of professional group perceptions of organizational
practices”, Information & Managem 12 ent, Volume 19, Issue 3, 1990., s. 135- 136.
Patora, R. „Menedżerowie, decyzje i sukces”, w: „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom I., z. 3, 1999., s. 100.

Free download pdf