Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

„emocjonalnym rozumowaniem” w codziennym życiu. Przyjęli więc założenia, iż w przypadku
większości ludzi emocje mogą stanowić podstawę oceny ich relacji ze światem^154.


W efekcie prowadzonych przez Saloveya i Mayera badań, w następujący sposób
zdefiniowano pojęcie IE : „Inteligencja emocjonalna składa się z umiejętności właściwej
percepcji, oceny i ekspresji emocjonalnej, umiejętności dostępu do przeżywanych uczuć,
zdolność do ich generowania w momentach gdy mogą wesprzeć myślenie, umiejętność
rozumienia emocji i zrozumienia wiedzy emocjonalnej oraz umiejętność regulacji emocji w taki
sposób aby wspomagać zarówno rozwój emocjonalny, jak i intelektualny...”
^155.


Mayer i Salovey zdefiniowali także kluczowe kompetencje wchodzące w zakres
inteligencji emocjonalnej^156 :


 Refleksyjna regulacja emocji w celu wspierania rozwoju emocjonalnego i
intelektualnego: z dolność do otwartości zarówno na uczuci a przyjemne, jak i
nieprzyjemne, do świadomego zaangażowania się w emocje lub odłączenia od ni ch, w
zależności od wyniku oceny ich wartości informacyjnej lub użyteczności, świadomego
monitorowania emocji w odniesieniu do siebi e i w relacjach z innymi ludźmi, zdolność
do panowania nad własnymi emocjami oraz relacjami emocjonalnymi z innymi
osobami. Istota mechanizmu działania opiera się na kontroli przeżywanych emocji
ngatywnych oraz wzmacnianie emocji pozytywnych bez ujawiniania skłonności do
tłumienia lub porzeceniania informacji związanych z emocjami..
 Rozumienie i analiza emocji; wykorzystanie wiedzy emocjonalnej: z dolność do
nazywania emocji i rozumienie relacji pomiędzy słowami a emocjami , jako takimi (np.
rozróżnienie pomiędzy „lubieniem”, a „kochaniem”), do interpretacji znaczenia, które
niosą emocje w odniesieniu do relacji międzyludzkich, do rozumienia uczuć złożonych
(np. mi łości w połączeniu z nienawiścią), zdolność do przewidywania możliwych zmian
stanów emocjonalnych (np. ewolucja emocji z gniewu ku wstydowi).
 Emocjonalne wspomaganie myślenia:

154

155 Salovey, P., Sluyter, D.J. „Rozwój emocjonalny, a inteligencja emocjonalna”, REBIS Poznań, 1999., s. 22.^
156 Mayer, J.D., Salovey, P. „Emotional intelligence, Imagination, Cognition and Personality”, 1990., s. 185.^
Salovey, P., Sluyter, D.J. „Rozwój emocjonalny, a inteligencja emocjonalna”, REBIS Poznań, 1999., s. 2 3 -
32.

Free download pdf