ISVW.KRANT.20.21

(Platland) #1

HOMO EDUCANDUS


DE KUNST VAN HET
VRAGENSTELLEN

START: 30 EN 31 JANUARI 2021
v.a. € 3.300,- excl. btw

Kan je stilte horen? Kan een robot denken? Krijgt een groter kind ook een
groter stuk taart? Bestaat ‘niets’? Is een neptulp een echte neptulp?
Mogen volwassenen liegen?

Kinderen en jongeren stellen vragen en zijn nieuwsgierig naar de wereld.
Vind je het boeiend om met hen in gesprek te gaan en hen écht te laten
denken? Dan ga je filosoferen met kinderen en jongeren (FMKJ)!
Door te filosoferen verbeteren kinderen hun denkvaardigheden en leren
ze samen een filosofisch probleem te onderzoeken en analyseren.
Daarnaast krijgen we in het onderwijs te maken met nieuwe aandachts-
gebieden als burgerschapsvorming, bildung en 21e-eeuwse vaardig-
heden. Filosoferen biedt daarbij uitstekende handvatten. Maar hoe leid je
de deelnemers naar een echt filosofisch gesprek? Hoe zorg je ervoor dat
dit niet het zoveelste kringgesprek wordt? Met een goede theoretische
basis en veel oefening en persoonlijke feedback leidt deze opleiding je
op tot level 2 kinderfilosoof (‘professional’), erkend door het Centrum
Kinderfilosofie Nederland. Dit betekent dat je na afloop zelfstandig met
een groep kinderen of jongeren een filosofisch gesprek kunt voeren.
Docenten Ed Weijers, Ieva Rocenaen Lies Pyckeworden bijgestaan
door gastsprekers Kristof Van Rossem, Fabiën van der Hamen Pieter
Mostert.

START: 19 EN 20 DECEMBER 2020
v.a. € 3.995,- excl. btw

Hoe breng ik mensen echt met
elkaar in gesprek?

In een socratisch gesprek gaan
twee of meer mensen met elkaar
in gesprek over een
fundamentele vraag of kwestie
die voor hen van belang is. De
begeleider van een socratisch
gesprek bemoeit zich niet met de
inhoud van het gesprek maar
stuurt actief op de vorm. In deze
cursus maak je kennis met de
theorie van Socrates en wat de rol
is van de gespreksleider. Zo leer je
op je eigen manier de kneepjes
van dit ambacht. Met Hans
Bolten en Kristof Van Rossem.

START: 16 EN 17 FEBRUARI 2021
v.a. € 6.995,- excl. btw

Formuleer een idee en je
organisatie krijgt richting

In deze leergang bekwaam je je in
het begeleiden van visieontwik-
keling als creatief onderzoekspro-
ces. Je verkent de morele dimen-
sies van persoonlijk leiderschap.
We werken met de eidoskoop, de
door Jos Kessels ontwikkelde
methode voor socratisch onder-
zoek. Je verdiept je in klassieke en
hedendaagse denkers, kunst en
de rol van verbeeldingskracht in
het onderzoeksproces.
Met Luuk Stegmann, Jan Ewout
Ruiter, Jos Kessels, Moïra Mul-
ler, Marjan Slob, Marthe Kerk-
wijken Kiki Verbeek.

SOCRATISCH
GESPREKSLEIDER

Filosofie voor professionals


Kijk ook op isvw.nl/opleidingen


VISIEONTWIKKELING IN
ORGANISATIES

FILOSOFEREN MET KINDEREN EN JONGEREN


O.A. 2 EN 3 NOVEMBER 2020
v.a. € 1.159,- excl. btw

Echt begrijpen waar mensen het
over hebben

Met vragen kun je iemand ertoe
verleiden stil te staan bij de
gebeurtenissen van alledag. Dan
ontdek je wat klanten, collega’s of
medebestuurders precies willen.
Wat houdt ze bezig? Wat bezielt
hen? In deze tweedaagse training
leer je hoe je een verschil van
mening echt kunt onderzoeken in
plaats van er een ‘werkbare
consensus’ uit te kneden. Hans
Boltengeeft deze training met
humor maar ook met strengheid.

Deze training wordt regelmatig
herhaald. Kijk voor meer data op
isvw.nl.

FILOSOFISCH KOMPAS


START: 30 JANUARI 2021
v.a. €350,- excl. btw (€ 250,- voor
deelnemers FMKJ)

Oriënteer je in de filosofie

Door het ontwikkelen van een
filosofisch kompas kan een
gespreksleider richting geven aan
het gesprek zonder het denken
van deelnemers over te nemen.
Deze cursus is voor deelnemers
aan de opleiding ‘Filosoferen met
kinderen en jongeren’ verplicht
indien zij geen bachelor filosofie
hebben afgerond, en daarnaast
zeer geschikt voor iedereen die
zich wil oriënteren in de filosofie.
Met Ed Weijers.

START: 12 EN 13 JANUARI 2021
v.a. € 4.600,- excl. btw

Een integrale kijk op
samenwerken en samenleven

In deze opleiding passen we de
benadering van Ubuntu – ‘ik ben
omdat wij zijn’ – toe op persoon-
lijke, professionele, organisatori-
sche en maatschappelijke
vraagstukken en zo gezamenlijk
bijdragen aan het geheel waar we
zelf onderdeel van zijn. De aanpak
in deze opleiding is interdiscipli-
nair. Gastdocenten uit filosofie,
psychologie, journalistiek,
literatuur, wetenschap en kunst
tonen hoe Ubuntu-filosofie werkt
in hun vakgebied. Met Annette
Nobuntu Mul en gastdocenten
Babah Tarawally, Li An Phoa,,
Mpanzu Bamenga, Henk
Haenen, Andries Baart, Jali
Lamin Kuyateh, Leontien van
Hooft, Marten Bosen Jo Caris.

UBUNTU, LEIDERSCHAP EN
BURGERSCHAP

START: 25 EN 26 JANUARI 2021
v.a. € 4.600,- excl. btw

Leer ethisch reflecteren van
Aristoteles, Nussbaum, Foucault
en Socrates

In verschillende sectoren – zoals
de gezondheidszorg, het onder-
wijs, de politiek en het bedrijfs-
leven – is er een groeiende
behoefde aan ethische reflectie.
Deze opleiding voorziet in deze
behoefte door professionals te
leren methodisch te reflecteren
op morele kwesties en daarmee
op te treden als gespreksleider
tussen verschillende belang-
hebbenden. Met Dick
Kleinlugtenbelt, Margreet
Stolper, Bert Molewijken Frouk
Weidema.

MOREEL BERAAD


START: 6 FEBRUARI 2021
€ 995, excl. btw

Als socratisch gespreksleider ben
je een instrument van de wijsheid

Socrates zette mensen aan tot
zelf denken in plaats van op de
mening van anderen af te gaan.
De socratische gespreksmethode
leidt tot betere gesprekken
doordat deelnemers hun
oordelen uitstellen en goed naar
elkaar luisteren. Gesprekken
blijven concreet. Dat leidt tot
betere uitwisseling van
informatie, beter begrip van
elkaars perspectief, beter contact
en beter denken. Met Marlou
van Paridon.

SOCRATISCH GESPREK VOOR
BEGINNERS IN AMSTERDAM

OPLEIDINGEN


20 EN 21 FEBRUARI 2021
v.a. € 330,-

Wij zijn geen Homo sapiens. Daar-
voor doen we te veel domme
dingen. We zijn veeleer Homo
educandus, wezens die heel veel
kunnen leren. Laten we vanuit dat
besef ons onderwijsbestel eens
drastisch hervormen. Claire
Boonstra, oprichter van Operation
Education, en mede-auteur van
het Onderwijsvragenboek, helpt
ons bij het formuleren van vaak
over het hoofd geziene onder-
wijsvragen. Sjef Drummen,
onderwijskunstenaar en oprichter
van het Roermondse Agora-
onderwijs, laat ons zien hoe vitaal
radicaal ander onderwijs kan zijn.
En Jan Bransen, filosoof en
schrijver van Gevormd of
vervormd?, helpt ons als een
volgeling van Socrates – horzel én
vroedvrouw – nadenken over een
werkbaar nieuw onderwijsbestel.

WARM AANBEVOLEN VOOR HET ONDERWIJS
Free download pdf