Tolna Judt - A szkizofrénia és egyéb pszichózisok

(magyarcuccok) #1

Szkizofrénia farmakoterápiájának


algoritmusa I.


akut kezelakut kezel

ééss

megfelelômegfelelô
oráorá

lislis

(tabletta(tabletta

))

oráorá

lislis
(oldat(oldat

))

parenteralisparenteralis

(injekci(injekci

ó)ó)

rréészleges vagy hiszleges vagy hi

áányziknyzik

kezelkezel

éssel valéssel val

óegyóegy

üttmüttm

űköűkö

désdés

Második generMásodik gener

áciáci

ós antipszichotikumós antipszichotikum

I.I.

MáMá

sodik genersodik gener

áciáci
ós antipszichotikumós antipszichotikum

II.II.

rossz terrossz ter

áápipiáá

s vs váá

laszlasz

//tolertoler

áálhatatlan lhatatlan

mellmell

éékhatkhat

ááss

MáMá

sodik genersodik gener

ációáció

ss

antipszichotikumantipszichotikum

III.III.

ElsEls

őgenerőgener

áciáci

ósós

antipszichotikumantipszichotikum

rossz terrossz ter

áápipiáá

s vs váá

laszlasz

//tolertoler

áálhatatlan lhatatlan

mellmell

éékhatkhat

ááss

fenntartfenntart

óókezelkezel

ééss

teráterá

piarezisztenciapiarezisztenciaperzisztperziszt

áállóótt

üüneteknetek

tolertoler

áálhatatlan melllhatatlan mell

éékhatkhat

áásoksok

clozapin clozapin

vagyvagy

antipszichotikumantipszichotikum++augmentaugment

áácicióó

(pl.(pl.
hangulatstabilizhangulatstabiliz

álókálók

))

jjóóterter

áápipiáá

s vs váá

lasz lasz

éés tolerabilits tolerabilit

ááss

jjóóterter

áápipiáá

s vs váá

laszlasz

és tolerabilités tolerabilit

ásás

az agitaz agit

áltsálts

ágág

cscsöö

kkentkkent

éése utse ut

áánn

(1(1--3 nap)3 nap)vváá

ltltááss
oráorá

lis kezellis kezel

ésreésre
Free download pdf