Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

motywacji wewnętrznej będzie chciał i potrafił pozytywnie wykorzystać posiadaną wiedzę i
umiejętności, sam także będzie tworzył wiedzę i kreował przestrzeń do dzielenia się nią^13.


Złożoność współczesnych procesów rynkowych powoduje, iż możliwość utrzymania
się przedsiębiorstwa na rynku globalnym wymaga podejmowania działań zapewniających mu
odpowiednią dynamikę oraz elastyczność. Kluczową kompetencją kadry zarządzającej stają się
więc umiejętności szybkiego podejmowania decyzji oraz skutecznego reagowania na potrzeby
klientów.


Uwzględniając ten zakres wymagań stających przed współczesnymi menedżerami – D.
Whetten, K. Cameron i M. Woods, opracowali zestaw kompetencji, którymi powinien
charakteryzować się współczesny menedżer^14. Należą do nich: negocjowanie, potencjał
analityczny, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem,
innowacyj ność, umiejętność podziału pracy, automotywacja, kreatywność, asertywność oraz
radzenie sobie ze stresem.


Obecny, post-pandemiczny, nieprzewidywalny i nielinearny świat, określany
powszechnie anglojęzycznym akronimem BANI (Brittle – kruchy; Anxious – niespokojny;
Non-linear - nieliniowy; Incpreceptible – nieprzewidywalny), stawia przed menedżerami
kolejne, jeszcze bardziej złożone wymagania w kontekście zarządzania^15.


W skomplikowanym i zmiennym świecie, ważnymi dla jakości zarządzania stały się
kompetencje emocjonalne (oparte na empatii) oraz zdolności do zbudowania dojrzałych relacji
w zespołach zadaniowych, bazujące na wzajemnym zaufaniu^16.


Tradycyjny model definiujący kluczowe funkcje zarządzania – planowanie,
organizowanie, motywowanie i kontrola^17 , staje się zbyt ogólny, nie uwzględniający
zmieniających się oczekiwań związanych z funkcjonowaniem współczesnej gospodarki,


13
Fryczyńska, M. „Kapitał społeczny a warunki pracy i zarządzanie wiedzą w efektywnych organizacjach”. w:
K. Makowski (red.), „Kształtowanie warunków pracy a efektywność organizacji”. Warszawa: WSP, 2005., s. 48-
4914.
Whetten, D.A., Cameron, K.S., Woods, M. “Developing management skills for. Europe”, Pearson Education,
2000, s. 45 15 - 49.
Caisco, J. „BANI – How to make sense of a chaotic world?” , w: https://thinkinsights.net/leadership/bani/;
2022, Part 4, s. 2 16 - 4.
Andreson, C, Bieck C, Marshal, A. „How business is adapting to COVID-19: Executive insights reveal post-
pandemic opportunities”, Strategy 17 & Leadership; Chicago Tom 49, No/Issue 1, 2021., s. 38-47.
Adair J. „The Inspirational Leader: How to Motivate, Encourage and Achieve Success”, Kogan & Page,
London and Philadelphia, 2009., s. 33- 35 .; Yukl, G., „Leadership in Organization”, Pearson Publishing, 2013., s.
5 - 7.

Free download pdf