Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

u miejętności zespołowe (organizowanie współdziałania wszystkich członków
grupy dla osiągnięcia wspólnego celu).
Model zaproponowany przez Golemana zawiera wiele różnorodnych kategorii
pojęciowych i jest bardzo obszerny. Stanowi on zestaw elementów poznawczych,
osobowościowych i emocjonalnych, ma więc „mieszaną” strukturę. Złożoność i
wieloaspektowość koncepcji przedstawionej przez Golemana tłumaczona jest przez samego
autora, jako próba współczesnego zdefiniowania pojęcia „charakteru”^165.


„Kompetencyjny” model inteli gencji emocjonalnej R.Boyatzisa


Bardziej precyzyjnie zdefiniowany model inteligencji emocjonalnej rozumianej, jako
zestaw kompetencji proponuje R. Boyatzis. Inteligencja emocjonalna rozpatrywana jest w
czterech kategoriach^166 : s amoświadomość , samoregulacja , świadomość społeczna , z arządzanie
relacjami. Pierwsze dwie kategorie określają, w jakim stopniu rozumiemy samych siebie i
zarządzamy własnymi emocjami, dwie kolejne natomiast definiują naszą zdolność do
rozpoznawania emocji innych osób, sposób radzenia sobie z nimi oraz umiejętność
funkcjonowania w złożonych relacjach społecznych.


W licznych pracach Boyatzis podkreśla znaczenie kompetencji emocjonalnych w
zarządzaniu, pełnieniu menedżerskiej (liderskiej) roli w organizacjach biznesowych,
społecznych, edukacji^167.


Model autorstwa Boyatzisa i współpracowników definiuje dwa kluczowe obszary
kompetencji emocjonalnych wpływających na zdolności do budowania relacji emocjonalnych
zarówno z samym sobą, jak i innymi ludźmi^168. Są to kompetencje osobiste i społeczne.


165

Sadowska, M., Brachowicz, M. – „Struktura inteligencji emocjonalnej” – Studia z psychologii w KUL, Tom
15, 2008., s. 66. 166
167 Boyatzis, R., McKee, A. „Resonant Leadership”, Harvard Business School Press, 2005., s.52.^
Boyatzis, R. „The Competent Manager, A Model for Effective Performance”, John Wiley & Sons, New York,
1982., s. 121.; Boyatzis, R., Goleman, D., Rhee, K. „Clustering competence in emotional intelligence: Insights
from the Emotional Competence Inventory (ECI)”., Handbook of emotional intelligence, 99(6), 2000., s. 343-
362 .; Boyatzis, R., Saatcioglu, A. „A twenty-year view of trying to develop emotional, social and cognitive
intelligence competencies in graduate management education”. Journal of Management Development, 27(3),
2008., s. 92–108.; Boyatzis, R. „Leadership development from a complexity perspective”. Consulting
Psychology Journal: Practice and Research, 60(4), 2008., s. 298–313.; Boyatzis, R., Rochford, K., Cavanagh,
K.V. „Emotional intelligence competencies in engineer’s effectiveness and engagement”., Weatherhead School
of 168 Management, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA., 2016., s. 70-86.
Boyatzis, R., McKee, A. „Resonant Leadership”, Harvard Business School Press, 2005., s.5 3.

Free download pdf