Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

4.1.6. „Mieszany” model inteligencji emocjonalnej M.Mikolajczak


Modelem „mieszanym” inteligencji emocjonalnej, integrującym podejścia
„kompetencyjne” i „ zdolnościowe ” jest koncepcja M. Mikolajczak^182.


Mikolajczak i jej współpracownicy definiują trzy poziomy inteligencji emocjonalnej:


 Wiedza o emocjach - ich geneza, charakter, konsekwencje dla jednostki.
Zdolności emocjonalne – umiejętności wykorzystania wiedzy o stanach emocjonalnych
w działaniu.
 Cechy – styl zachowania, specyfika zachowywania się w określony sposób w różnych
kontekstach sytuacyjnych.
Autorzy przyznają, że poszczególne poziomy IE są ze sobą raczej luźno powiązane.
Mikolajczak pojęcie inteligencji emocjonalnej określa, jako zestaw cech związanych z
emocjami, pozostających w strukturze skorelowanej, które definiują charakterystyczny dla
jednostki sposób przetwarzania informacji związanych z emocjami i styl reagowania w
sytuacjach emocjonalnych^183.


Mikolajczak i jej współpracownicy podejmują wiele prób badawczych zorientowanych
min. na zdiagnozowanie charakteru relacji pomiędzy parametrami emocjonalnymi (inteligencji
emocjonalnej), a psychofizjologicznymi czynnikami warunkującymi zdrowie^184.


182

Mikolajczak, M., Petrides, K. V., Coumans, N., & Luminet, O. „The moderating effect of trait emotional
intelligenceon mood deterioration following laboratory-induced stress”. International Journal of Clinical and
Health Psychology , 9, 2009., s. 455– 477 .; Śmieja, M. „W związku z inteligencją emocjonalną. Rola IE w
relacjach społecznych i związkach intymnych”, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków., s.  1. 183
    Mikolajczak, M., Sarrionandia, A. „A Meta-Analysis of the Possible Behavioural and Biological Variables
    Linking Trait Emotional Intelligence to Health”, Health Psychology Review, 2019. s. 1. 184 - 5.
    Mikolajczak, M., Avalosse, H., Vancorenland, S., Verniest, R., Callens, M., van Broeck, N., ...Mierop, A. „A
    nationallyrepresentative study of emotional competence and health”. Emotion, 15, 2015., s. 653– 65 7.

Free download pdf