Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

Ważną rolę w procesie dokonania adekwatnego wyboru stylu podejmowania decyzji
odgrywają tzw. „zasady decyzyjne ”, z jednej strony wzmacniające akceptację decyzji ze strony
podwładnych, z drugiej mające na celu ochronę jakości decyzji. Ich łączne działania
intensyfikują ochronę jakości podejmowanych decyzji.


Zasady selekcji stylów kierowania i podejmowania decyzji regulujące rozwiązywanie
problemów grupowych^144 : 1. Zasada kompetencji jeżeli jakość decyzji ma wysoki priorytet, a menedżer nie
  posiada informacji wystarczających do samodzielnego podjęcia decyzji,
  eliminacji podlega styl AI zakładający całkowicie samodzielne podjęcie decyzji
  przez lidera.

 2. Zasada zgodności celów – jeżeli jakość decyzji ma wysoki priorytet, a podwładni
  nie identyfikują się z celami organizacji, to eliminacji podlega styl GII oparty na
  dyskusji grupowej i dojściu do rozwiązania akceptowanego przez wszystkich.

 3. Zasada nieustrukturalizowanego problemu jeżeli jakość decyzji jest
  priorytetem, a problem jest nieustrukturalizowany, menedżer natomiast nie
  posiada wystarczającej wiedzy i kompetencji do podjęcia samodzielnej decyzji,
  kluczowym staje się osiagnięcie wysokiego poziomu interakcji z podwładnymi
  posiadającymi szeroki zakres informacji potrzebnych do podjęcia adekwatnej
  decyzji. W tej sytuacji eliminacji podlegają style – AI (dyrektywny), AII
  (dyrektywny z elementami konsultacji) oraz CI (konsultacyjny indywidualny)

 4. Zasada akceptacji jeżeli akceptacja decyzji przez podwładnych ma znaczenie
  dla wdrożenia skutkow decyzji oraz istnieje niewielkie prawdopodobieństwo dla
  akceptacji autokratycznego stylu podejmowania decyzji, eliminacji ulegają style

  • AI (dyrektywny) i AII (dyrektywny z elementami konsutacji). 5. Zasada konfliktu jeżeli akceptacja decyzji przez podwładnych ma duże
  znaczenie, a styl dyrektywny nie przyniesie spodziewanych skutków oraz istnieje
  duża szansa na uzyskanie odmiennych, a nawet sprzecznych opinii przez
  podwładnych w zakresie skutecznego sposobu rozwiązania danego problemu,


144
Tamże, s. 69.

Free download pdf