Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1
wskazany jest styl umożliwiający podwładnym podjęcie dyskusji i wyjaśnienie
rozbieżności. Eliminacji zatem podlegają style – AI (dyrektywny), AII
(dyrektywny z elementami konsultacji), CI (konsultacyjny indywidualny) oraz
CII (konsultacyjny grupowy).


 1. Zasada słuszności – jeżeli jakość decyzji nie jest wyraźnym priorytetem,
  natomiast kluczowego znaczenia nabiera fakt akceptacji decyzji przez
  podwładnych, adekwatny styl powinien umożliwić podwładnym dyskusję na
  temat proponowanych metod rozwiązania problemu. Eliminacji w tej sytuacji
  podlegają style – AI (dyrektywny), AII (dyrektywny z elementami konsultacji),
  CI (konsultacyjny indywidualny) oraz CII (konsultacyjny grupowy).

 2. Zasada priorytetu akceptacji – jeżeli akceptacja decyzji przez podwładnych ma
  wysoki priorytet i nie ma szans na zaakceptowanie dyrektywnego podjęcia
  decyzji, a także podwładnych cechuje wysoka motywacja do realizacji celu, to
  naturalnie preferowane są style zakładające partnerstwo w podejmowaniu
  decyzji. Eliminacji podlegają więc style – AI (dyrektywny), AII (dyrektywny z
  elementami konsultacji), CI (konsultacyjny indywidualny) oraz CII
  (konsultacyjny grupowy).
  Koncepcja Vrooma i współpracowników stanowi użyteczną metodę wyboru najbardziej
  adekwatnego stylu kierowania i podejmowania decyzji, uwzględniającą wysoką różnorodność
  sytuacji problemowych z jakimi mają do czynienia menedżerowie zarządzający firmami
  działającymi w realiach współczesnej gospodarki^145.


3.1.6. Model Leadership Judgment Indicator 2 (LJI 2) Locka, Wheelera i Burnanda


Koncepcja LJI 2, która stała się podstawą teoretyczną dla badań empirycznych
zrealizowanych w ramach niniejszej rozprawy, podobnie jak inne sytuacyjne teorie kierowania
zakłada, że żaden ze stylów kierowania (tj. styl dyrektywny, konsultacyjny, konsensualny,
delegujący oraz ich odmiany) nie mają uniwersalnego charakteru, zatem kluczową kompetencją


145

Mączyński, J. „Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej”., Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa., 1998., s. 17.
Free download pdf