Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

 Liderska orientacj a na angażowanie podkreśla kontekst udziału pracowników
w rozwiązywaniu problemu.
Menedżerowie wykazujący dominującą orientację na angażowanie zainteresowani są
tworzeniem przestrzeni dla aktywnego angażowania pracowników w proces rozwiązywania
problemów. Model ich pracy liderskiej zakłada silną koncentrację na stymulowaniu współpracy
w zakresie poszukiwania najlepszych rozwiązań. Tego rodzaju menedżerowie otwarci są na
procesy wymiany informacji, spotkania zespołowe, indywidualne konsultacje oraz metody
pracy grupowej ukierunkowane na wzmacnianie zaangażowania w procesie wypracowywania
rozwiązań. Naturalnymi są dla nich style kierowania preferujące parnterstwo w relacjach,
bazujące na swobodnej wymianie opinii oraz otwartości na różnorodność. Menedżerowie o
tego rodzaju orientacji liderskiej często preferują demokratyczny styl pracy, dbając o standardy
wspólnego wypracowywania rozwiązań oraz angażowanie wszystkich członków zespołu do
udziału w merytorycznych dyskusjach. Liderzy wykazujący preferencje dla tego typu orientacji
wychodzą z założenia, iż najbardziej dojrzałą strategią rozwiązywania problemów i
podejmowania decyzji jest model angażujący podwładnych. Ten rodzaj liderskiej orientacji
zakłada bowiem szerokie wykorzystanie eksperckiej wiedzy oraz doświadczenia pracowników.
Orientacja na angażowanie buduje zazwyczaj pozytywny klimat w zespole, wzmacniający
gotowość pracowników do podejmowania wspólnych działań. Stymuluje także kreatywność
oraz poczucie wpływu, przekładające się na poziom motywacji w zespole. Orientacja liderska
ukierunkowana na angażowanie zdecydowanie sprawdza się w sytuacji pracy z zespołem
doświadczonym, profesjonalnie dojrzałym. Tego rodzaju orientacja liderska ma jednak swoje
ograniczenia. Nie zawsze przyniesie spodziewane korzyści w sytuacji napięć, konfliktów
wewnątrz zespołu, utrudniających komunikację i obniżających motywację do wspólnego
poszukiwania rozwiązań.


 Liderska o rientacja na upełnomocnienie akcentuje kontekst partycypacji
decyzyjnej pracowników.
Menedżerowie wykazujący orientację liderską ukierunkowaną na upełnomocnienie,
przywiązują uwagę do współuczestniczenia podwładnych w procesach decyzyjnych
(patycypacji decyzyjnej). Wykazują zainteresowanie dla tworzenia autonomicznej przestrzeni
dla działania i podejmowania decyzji przez współpracowników. Stosowanie tego rodzaju
orientacji liderskiej prowadzi zazwyczaj do wzrostu poczucia odpowiedzialności i

Free download pdf