Knack - 27.08.2019

(Barré) #1
21 AUGUSTUS 2019 17

BELGIË


Ook in de Waalse
bedrijfswereld zijn alle
ogen gericht op 31
oktober. Op die dag
verlaat het Verenigd
Koninkrijk – behou-
dens een spectaculaire
plotse omwenteling –
de Europese Unie.
Volgens een studie
van IWEPS, het
statistiekbureau van
de Waalse overheid,
zou een harde brexit
de Waalse economie
meer dan 5000 jobs
kunnen kosten. Dat is
vier keer minder dan
in Vlaanderen, maar
voor een stagnerende
economie als de Waalse
is elke verloren job
extra pijnlijk.
De voedselsector is
een van de sectoren
die door de brexit in
zwaar weer dreigen te
komen. Hij bestaat
ook in Wallonië gro-
tendeels uit exportge-
richte kmo’s. Een van
de weinige bedrijfs-
leiders die hun zorgen
durven uit te spreken
is Arnaud Bonnel,
managing director
van Food N’Joy, een
patisseriebedrijf uit
Dottignies waar een
dertigtal mensen
werken. ‘Wij voelen
nu al de gevolgen van


de brexit’, zegt Bonnel.
‘Sinds het brexit-
referendum in 2016
lopen de bestellingen
terug, omdat onze
klanten onzeker zijn
over de toekomst.
Bovendien zijn onze
producten duurder
geworden, omdat de
Britse pond in waarde
is verminderd.’

Voor Bonnels
bedrijf is het VK de
op twee na grootste
markt, goed voor
10 procent van de
totale omzet. Om die
omzet ook na de uit-
trede te behouden,
heeft het bedrijf tal
van maatregelen
genomen die de export
moeten verzekeren.
‘Uiteindelijk zullen we
op zoek moeten naar

andere markten’, aldus
Bonnel. ‘Maar dat is
een werk van lange
adem. Bovendien
heb je voor nieuwe
markten gespeciali-
seerd personeel nodig,
om ervoor te zorgen
dat je aan alle regels
voldoet. Dat kost alle-
maal enorm veel tijd.’
In die zoektocht
naar alternatieven
onderstreept Bonnel
het belang van vrij-
handelsakkoorden.
‘Het helpt enorm
dat we eindelijk vrij-
handelsakkoorden
met Canada en Japan
hebben. Ik vond het
onbegrijpelijk dat Paul
Magnette (PS) het
CETA-akkoord met
Canada zo lang heeft
proberen tegen te
houden. Waalse bedrij-
ven smeken erom.’
Tot 31 oktober
blijft de toekomst van
Food N’Joy ongewis.
Vooral die onzekerheid
is een ware kwelling,
vindt Bonnel. ‘Ze is
erger dan de brexit
zelf. Ik had veel liever
gehad dat de Britten
er in mei uit waren
gestapt. Dan wisten
we nu tenminste
waar we aan toe
waren.’

‘Waalse
bedrijven smeken
om vrijhandels-
akkoorden. Het
verzet van Paul
Magnette tegen
CETA was
onbegrijpelijk.’

BERICHT UIT WALLONIË

Ook in Wallonië leidt de naderende brexit tot kopzorgen.
Een jonge ondernemer getuigt.

Door JEROEN ZUALLAERT

‘Wij voelen nu al de


gevolgen van de brexit’


‘Ik heb geen spijt van
de manier waarop we
het hebben aangepakt.
We zijn tot de bodem
gegaan.’ Zo blikt Jacques Langlois
in L’Avenir terug op de zaak-Dutroux.
De onderzoeksrechter van Aarlen gaat
binnenkort met pensioen. Hij volgde
in 1996 Jean-Marc Connerotte op
toen die van de zaak werd gehaald
wegens het spaghetti-arrest. De uit-
komst van het assisenproces uit 2004
bevestigde volgens Langlois dat alle
denksporen afdoende werden onder-
zocht.

De Portugese politie
pakte Jacques Monsieur
op, een Belgische wa -
penhandelaar met een
lange staat van dienst. Monsieur ver-
handelde in de jaren ’90 wapens tij-
dens de Joegoslavische oorlog en
werd vorig jaar bij verstek veroor-
deeld voor illegale wapenleveringen
aan Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran. De
trafikant vluchtte naar Portugal, waar
hij raspaarden kweekte. België vraagt
zijn uitlevering.

Ivo van Hove wint de
Nederlandse Johannes
Vermeer-prijs 2019,
vanwege zijn ‘gran-
dioze bijdrage aan de ontwikkeling
van het theater’. Aan de prijs is een
budget van 100.000 euro verbonden,
te besteden aan een bijzonder project
dat Van Hove zelf mag kiezen. Vanaf
oktober brengt hij een Nederlandse
versie van de voorstelling Lazarus, een
creatie samen met de betreurde David
Bowie. Vervolgens trekt hij naar
Broadway voor een herwerking van
West Side Story.

VERRASSING
Jacques Langlois
Onderzoeksrechter

VERLIEZER
Jacques Monsieur
Wapenhandelaar

WINNAAR
Ivo van Hove
Regisseur
Free download pdf