Dragon of Icespire Peak

(Jeff_L) #1

-$


$


(1*/(


7KLVFORVHWFRQWDLQVVKHOYHVKROGLQJGLQQHUZDUH

%&RPPRQ 5 RRP
3DGGHGFKDLUVDQGJDPHWDEOHVDUHDUUDQJHGDERXWWKLV
URRP6FDWWHUHGRQWKHIORRUDUH7KUHH'UDJRQ$QWHSOD\
LQJFDUGVDQGZRRGHQ'UDJRQFKHVVSLHFHV

%%LJ$O¶V%HGURRP
$ODUJHEHGDQGDEXON\FHGDUZDUGUREHGRPLQDWHWKLV
URRPZKLFKDOVRKDVIUDPHGSDLQWLQJVRIODQGVFDSHV
KDQJLQJRQWKHZDOOV
7UHDVXUH$Q\FKDUDFWHUZKRVHDUFKHVWKHZDUGUREH
DQGVXFFHHGVRQD'&:LVGRP 3HUFHSWLRQ FKHFN
ILQGVDVHFUHWFRPSDUWPHQWDWWKHERWWRPVWXIIHGLQVLGH
ZKLFKLVDVXLWRIPLWKUDOFKDLQPDLO ,IWKHFKDUDFWHUVDF
TXLUHDQGLGHQWLI\WKLVPDJLFLWHPJLYHWKHPWKH0LWKUDO
&KDLQ0DLOFDUG

% 5 DQFK+DQGV¶%HGURRPV
(DFKRIWKHVHURRPVFRQWDLQVWZREHGVDQGWZRIRRWORFN
HUV(DFKIRRWORFNHUFRQWDLQVQHDWO\IROGHGFORWKLQJDQG
ZRUWKOHVVSHUVRQDOHIIHFWV

%%LJ$O¶V 2 IILFH
%LJ$O¶VGHVNLVEXULHGXQGHUVWDFNVRIOHGJHUVDQGSDSHUV
FKURQLFOLQJWHQ\HDUV¶ZRUWKRIEXVLQHVVWUDQVDFWLRQV
7UHDVXUH&KDUDFWHUVZKRVHDUFKWKHPHVV\RIILFHILQG
DVPDOOVDFNEXULHGXQGHUWKHSDSHUZRUN,WFRQWDLQV
HDUQLQJVDQGZDJHVDWRWDORIJSVSDQGFS

% 8 SVWDLUV&ORVHW
7KLVFORVHWFRQWDLQVDPRSDEURRPDQGDEXFNHW

:RRGHQGRRUVVHWDJDLQVWWKHQRUWKVLGHRIWKHIDUP
KRXVHFRYHUVWRQHVWDLUVOHDGLQJGRZQWRWKHFHOODU:KHQ
WKHFKDUDFWHUVH[SORUHWKHFHOODUUHDGWKHIROORZLQJWH[W

7KHFHOODUKDVDGLUWIORRUZDOOVRIPRUWDUHGVWRQHDQG
DQHLJKWIRRWKLJKSODQNFHLOLQJEUDFHGE\ZRRGHQSLOODUV
7LHGWRDFKDLULVDODUJHILJXUHZLWKDEXUODSVDFNSXOOHG
RYHUKLVKHDG6KHOYHVDORQJWKHZDOOVDUHOLQHGZLWKVNXOOV
PDGHRIEXWWHUDQGSURWHFWHGE\DWKLQFRDWLQJRIZD[

7KHERXQGILJXUHLV$OIRQVH.DOD]RUQDKXPDQYHWHUDQ
VHHSDJHIRUKLVVWDWEORFN ,WWDNHVPLQXWHIRU
DFKDUDFWHUWRIUHH%LJ$IURPKLVURSHERQGV+DYLQJ
EHHQEHDWHQE\WKHRUHVKHKDVKLWSRLQWVUHPDLQLQJ
DQGDSSUHFLDWHVDQ\KHDOLQJWKHFKDUDFWHUVFDQSURYLGH
+HLVDOVRZLWKRXWZHDSRQVDQGDUPRU $& 
2QFHOLEHUDWHG%LJ$FDQEHFRQYLQFHGWRDEDQGRQ
KLVUDQFKE\DQ\FKDUDFWHUZKRVXFFHHGVRQD'&
&KDULVPD ,QWLPLGDWLRQRU3HUVXDVLRQ FKHFN%XWKH
ZRXOGUDWKHUVWD\ERUURZDZHDSRQDQGNLOODQ\RUHV
WKDWUHPDLQ
%LJ$FDQ¶WWXUQDSURILWZLWKRXWKLVSUL]HGFRZ+H
RIIHUVKLVVXLWRIPLWKUDOFKDLQPDLO KLGGHQLQDUHD% 
DVDUHZDUGIRUKHUVDIHUHWXUQ,IWKHFKDUDFWHUVGLGQ¶W
EULQJ3HWXQLDZLWKWKHPWKH\FDQVFRXUWKHFRXQWU\VLGH
IRUKHU$WWKHHQGRIHDFKKRXUVSHQWVHDUFKLQJUROOD
G2QDUROORIWKHSDUW\ILQGV3HWXQLD,IRQHRUPRUH
FKDUDFWHUVVHDUFKRQKRUVHEDFNWKH\ILQG3HWXQLDRQD
UROORIRU

%877(56.8//5$1&+

,"
Free download pdf