Dragon of Icespire Peak

(Jeff_L) #1
:KHQ\RXDUHUHDG\IRUWKHDGYHQWXUHWRJHWXQGHUZD\
VKRZWKHSRVWHUPDSRI3KDQGDOLQWRWKHSOD\HUVDQGUHDG
WKHIROORZLQJER[HGWH[WDORXG

1HVWOHGLQWKHURFN\IRRWKLOOVRIWKHVQRZFDSSHG6ZRUG
0RXQWDLQVLVWKHPLQLQJWRZQRI3KDQGDOLQZKLFKFRQ
VLVWVRIIRUW\RUILIW\VLPSOHORJEXLOGLQJV&UXPEOLQJVWRQH
UXLQVVXUURXQGWKHQHZHUKRXVHVDQGVKRSVVKRZLQJKRZ
WKLVPXVWKDYHEHHQDPXFKODUJHUWRZQLQFHQWXULHVSDVW
3KDQGDOLQ¶VUHVLGHQWVDUHTXLHWKDUGZRUNLQJIRONZKR
FDPHIURPGLVWDQWFLWLHVWRHNHRXWDOLIHDPLGWKHKDUVK
ZLOGHUQHVV7KH\DUHIDUPHUVVWRQHFXWWHUVEODFNVPLWKV
WUDGHUVSURVSHFWRUVDQGFKLOGUHQ7KHWRZQKDVQRZDOOV
DQGQRJDUULVRQEXWPRVWRIWKHDGXOWVNHHSZHDSRQV
ZLWKLQHDV\UHDFKLQFDVHWKHQHHGIRUDUPVVKRXOGDULVH
9LVLWRUVDUHZHOFRPHKHUHSDUWLFXODUO\LIWKH\KDYHFRLQ
WRVSHQGRUQHZVWRVKDUH7KH6WRQHKLOO,QQDWWKHFHQWHU
RIWRZQRIIHUVPRGHVWORGJLQJDQGPHDOV$FRXSOHRI
GRRUVGRZQIURPWKHLQQSRVWHGRXWVLGHWKHWRZQPDV
WHU
VKDOOLVDMREERDUGIRUDGYHQWXUHUV

:KHQWKHDGYHQWXUHUVDUHUHDG\WRLQVSHFWWKHMREERDUG
SURFHHGWRWKH³7RZQPDVWHU¶V+DOO ́VHFWLRQ SDJH 

([SORULQJ 3 KDQGDOLQ
7KHFKDUDFWHUVPLJKWZLVKWRH[SORUHNH\HVWDEOLVKPHQWV
ZLWKLQ3KDQGDOLQ7KHVHORFDWLRQVDUHPDUNHGRQWKH
PDSRI3KDQGDOLQDQGWKHFRUUHVSRQGLQJSRVWHUPDS

6 WRQHKLOO,QQ
7KLVPRGHVWWZRVWRU\URDGKRXVHKDVVL[URRPVIRUUHQW
RQWKHXSSHUIORRU$EHGIRUWKHQLJKWFRVWVVSZKLOHD
PHDOFRVWVVS7KHSURSULHWRULVDVKRUWIULHQGO\PDOH
KXPDQQDPHG7REOHQ6WRQHKLOO7REOHQLVDQDWLYHRI
WKHWRZQRI7ULERDUWRWKHHDVW+HFDPHWR3KDQGDOLQWR
SURVSHFWEXWVRRQUHDOL]HGWKDWKHNQHZDORWPRUHDERXW
UXQQLQJDQLQQWKDQKHGLGDERXWPLQLQJ,IWKHFKDU
DFWHUVWDONWR7REOHQKHVKDUHVDEULHIWDOHWROGWRKLP
E\RQHRIKLVUHJXODUSDWURQV5ROODGDQGFRQVXOWWKH
3KDQGDOLQ7DOHVWDEOH SDJH WRGHWHUPLQHZKLFK
WDOH7REOHQNQRZVRUSLFNDWDOHWKHFKDUDFWHUVKDYHQ¶W
KHDUG\HW

%DUWKHQ¶V 3 URYLVLRQV
7KHVKHOYHVRIWKLVJHQHUDOVWRUHVWRFNPRVWRUGLQDU\
JRRGVDQGVXSSOLHVLQFOXGLQJEDFNSDFNVEHGUROOVURSH
DQGUDWLRQV%DUWKHQ¶VGRHVQ¶WVWRFNZHDSRQVRUDUPRU
EXWFKDUDFWHUVFDQSXUFKDVHRWKHUDGYHQWXULQJJHDU
KHUHZLWKWKHH[FHSWLRQRILWHPVWKDWFRVWPRUHWKDQ
JS )RUSULFHVVHHWKHUXOHERRN &KDUDFWHUVLQQHHGRI
ZHDSRQVRUDUPRUDUHGLUHFWHGWRWKH/LRQVKLHOG&RVWHU
7KRVHORRNLQJWREX\SRWLRQVRIKHDOLQJDUHXUJHGWRYLVLW
$GDEUD*Z\QQDW8PEUDJH+LOO VHHWKH³3RWLRQVRI+HDO
LQJ ́VLGHEDURQSDJH 

? 
5811,1*7+($'9(1785(

Free download pdf