Пазарна реализация на иновациите в софтуерната индустрия

(kozludzhova) #1

ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ


Понятие Дефиниция

Атрибути на иновацията


Съвкупност от характеристики на иновацията,
които оказват влияние върху решението на
клиента да закупи и използва иновацията.

Бюлетин Официалноция за иновацията^ съобщение. , съдържащо^ информа-


Внедряване Въвеждане в употреба, използване.


Водещ клиент (^) ностКлиент за , стартиранеизточник^ на на^ промянаиновация,. която^ е^ възмож-
Гнездовиден подход
Подход за сегментиране на бизнес пазари, кой-
то предлага преминаването от общи критерии
(външна част на гнездото) към специфични
критерии за сегментиране на пазара (вътрешна
част на гнездото).
Затваряне на сделката
Завършващ етап на процеса на реализиране на
продажбата, при който клиентът взема решени-
ето да закупи и използва иновацията.
Изключително предложе-
ние за продажба
Твърдение, което разграничава иновацията от
конкуренцията и посочва причините защо кли-
ентът трябва да купи тази иновация. Предлага
се следната насока за разработване на ИПП:
Предлагането на най-подходящия иновационен
продукт, който удовлетворява нуждите и пред-
почитанията на конкретния клиент. ИПП по-
ражда интерес и желание за закупуване и из-
ползване на иновацията от клиента.

Free download pdf