DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1

INLEIDING


Van onze Heer Jezus Christus hebben wij, zijn leerlingen, de
blijvende opdracht ontvangen om, in verbondenheid met Hem,
een familie te zijn die leeft om het Evangelie van het Koninkrijk
van God aan allen door te geven en om de zieken en armen
liefdevol te dienen.


Om deze opdracht goed te kunnen opnemen, is het in het
vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, omwille van de
veranderde situatie van de katholieke gemeenschap in onze
samenleving, thans aangewezen dat de vele bestaande
parochies samengroeien tot een kleiner aantal parochies. Nadat
de weg hiertoe reeds werd voorbereid door de oprichting van
de parochiefederaties, worden door dit decreet een aantal
belangrijke verdere stappen gezet.


In een eerste deel beschrijft en regelt het decreet de organen
die essentieel zijn voor de pastorale zorg en voor een goed
bestuur in elke pastorale zone.


Het tweede deel van het decreet geeft aan welke stappen gezet
moeten worden alvorens de bisschop een oprichtingsdecreet
kan uitvaardigen waardoor een bepaalde pastorale zone
effectief tot bestaan komt en canoniek als pastorale zone begint
te functioneren.


In een derde deel verdeelt het decreet heel het territorium van
het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen in “pastorale zones”
die uitdrukkelijk bedacht zijn als de voorvorm van de
toekomstige nieuwe parochies. Dit decreet voorziet dus nog
niet in de effectieve fusie van de huidige parochies omdat een
zekere geleidelijkheid wenselijk is en tevens omdat zulke fusies

Free download pdf