DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1

DEEL I DE WERKING VAN DE PASTORALE ZONE


1.1. doel van de werking in een pastorale zone

Ook al blijven op canoniek en burgerlijk vlak de parochies nog
bestaan, zij moeten groeien naar eenheid op alle terreinen van
het kerkelijk leven. Zowel op vlak van het vieren van het geloof,
als op het terrein van de verkondiging en van het beleven van de
weg van Jezus Christus. Ook op het terrein van organisatie,
financiën en administratie moet werk gemaakt worden van de
noodzakelijke eenheid^2.

1.2. de zoneploeg

In elke zone wordt een zoneploeg opgericht aan wie de
pastorale zorg wordt toevertrouwd.

De zoneploeg bestaat uit:

 de canoniek benoemden : de pastoor (can. 519) of de
moderator en de als medepastoors benoemde priesters (can.
517 §1) of de aangestelde priester en de pastoraalcoördinator
(can. 517 §2)^3 , de diaken(s), de pastoraal werk(st)ers;
 zij die vanwege de hulpbisschop een canonieke aanstelling
kregen als zonale verantwoordelijken voor een pastoraal
werkveld^4

2


3 zie ook: inleiding en deel IV
4 voor de volledige tekst van vermelde canons zie: deel IV
zie ook: deel IV

Free download pdf