DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1
De zoneploeg zal er zorg voor dragen dat medewerkers en
werkgroepen:

 op zonaal en lokaal vlak ingeschakeld worden;
 dat de pastorale keuzes van het bisdom, respectievelijk van
het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, loyaal opgenomen
worden en naar de eigen situatie vertaald worden;
 dat uitdrukkelijke aandacht gegeven wordt aan de
missionaire en diaconale dimensie van de pastoraal;
 dat nieuwe pastorale uitdagingen opgespoord worden en
aangepaste pastorale werkinstrumenten voorgesteld
worden.

Het mandaat in de zoneploeg duurt in principe zes jaar en kan
door de hulpbisschop na evaluatie verlengd worden^5.

De opdracht van de zoneploeg als geheel of het mandaat van
afzonderlijke leden kan omwille van ernstige redenen door de
hulpbisschop worden opgeheven.

Het mandaat van afzonderlijke leden houdt ipso facto op bij het
einde van een canonieke benoeming of aanstelling. De leden
kunnen geen politiek mandaat bekleden of nastreven. Ze
kunnen niet met elkaar (aan)verwant zijn in de eerste of tweede
graad. In overleg met de leiding van de zone en met de deken
kunnen afwijkingen door de vicariale raad worden toegestaan.

1.3. de leiding van de zoneploeg

De pastoor of de moderator of de aangestelde priester heeft de
canonieke eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg en
het bestuur van de pastorale zone. Met het oog op de efficiënte

5
zie ook: deel IV

Free download pdf