Palme AYT Organik Kimya Soru Kitabı (2018-2019)

(singke) #1

13


Palme Yayınevi

1.Ünite /KARBON KİMYASINA GİRİŞ


Örnek


Organik bir bileşiğin 44 gramı-
nın tamamen yanması sonu-
cunda 2 mol CO 2 ve 36 gram
H 2 O oluşmaktadır.
Buna göre, bileşiğin basit
formülü nedir?
(H:1, C:12, O:16)

Çözüm:
2 mol CO 2 molekülü 2 mol C
atomu içerir. Bu da 2.12=
gram C yapar.
36 gram H 2 O molekülü 2
moldür. 2 mol H 2 O'da 4 mol
H atomu içerir.
Bu da 4.1=4 gram H yapar.
44–(24+4)=16 gram oksijen
içerir. Bu da 1616 = 1 moldür.
Bileşikteki elementlerin mol
sayıları yazıldığında basit
formülü C 2 H 4 O şeklindedir.

1. C ve H elementlerinden oluşmuş bir organik


bileşiğin kütlece % 75'i C'dur.

Buna göre, organik bileşiğin basit formülü
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?


(C:12, H:1)


A) C 3 H 4 B) C 3 H 8 C) C 2 H 6

D) CH 4 E) CH 3

2.


5n

Mol sayısı

H 2 O
CO 2

Zaman
O 2

X
4n

3n

0

Bir organik bileşiğin (X) yakılması sırasında
maddelerin mol sayılarının zamanla değişimini
gösteren grafik yukarıda verilmiştir.


Buna göre, organik bileşiğin formülü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?


A) C 2 H 6 B) C 3 H 8 C) C 3 H 6

D) C 4 H 10 O E) C 4 H 8 O 2

3. Yalnız basit formülü bilinen bir bileşik ile


ilgili;
I. Atomların kütlece birleşme oranları
II. Toplam atom sayısı
III. Atom sayılarının yüzdesi

niceliklerinden hangileri bilinebilir?


A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

4. Bir organik bileşiğin molekül formülü bilin-


diğinde bileşiğin;
I. Basit formülü
II. Atomların cinsi
III. Fiziksel hali
IV. Bileşiğin 1 molündeki toplam atom sayısı
bilgilerinden hangileri bulunabilir?

A) I ve II B) II, III ve IV
C) I, II ve IV D) II ve IV
E) I, II, III ve IV

5. Aşağıda molekül formülü verilen bileşik-


lerden hangisinin karşısında verilen basit
formülü yanlıştır?

Molekül formülü Basit formül
A) C 5 H 10 CH 2
B) C 6 H 12 O 6 CH 2 O
C) C 6 H 6 CH
D) C 4 H 10 CH 4
E) C 8 H 10 N 4 O 2 C 4 H 5 N 2 O

6. X + O 2 ¡ CO 2 + H 2 O


denklemindeki X organik bileşiğinin yapı-
sında oksijen varlığını belirleyebilmek için,
I. Oluşan H 2 O nun kütlesi
II. Oluşan CO 2 gazının mol sayısı
III. Organik bileşiğin kütlesi
niceliklerinden en az hangileri bilinmelidir?
(C:12, H:1, O:16)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III


  1. D 2. B 3. B 4. C 5. D 6. E
    3. TEST


Basit Formül ve Molekül


Formülü - II

Free download pdf