Palme AYT Organik Kimya Soru Kitabı (2018-2019)

(singke) #1

19


Palme Yayınevi

1.Ünite /KARBON KİMYASINA GİRİŞ


ORGANİK BİLEŞİKLERDE
LEWİS YAPISI
w Son temel enerji seviye-
sindeki elektronların ya da
değerlik elektronlarının ele-
ment sembolü çevresinde
noktalar ile gösterilişine Le-
wis elektron nokta yapısı
denir.
w Lewis formülleri yazılırken
atom sembolünün çevresi-
ne konan nokta tek ise or-
taklanmamış elektron, çift
ise ortaklanmamış elekt-
ron çifti adını alır.
w Moleküldeki iki atomun or-
taklanmamış elektronları
uç uca eklenerek elektron
çifti oluşturuyorsa bunlara
ortaklanmış elektron çifti
denir. Bu şekilde kovalent
bağ oluşturan elektron çifti-
ne bağlayıcı elektron çifti
de denir.

O : : C ::O O = C = O


Ortaklanmış (bağlayıcı)
elektron çifti

Ortaklanmamış
elektron çifti
: :
: :

Lewis formülleri yazılırken
şu kurallar uygulanır.
w Molekül formülündeki
atomların toplam değerlik
elektron sayısı hesaplanır.
w Molekül formülündeki
atomların kararlı iken olma-
sı gereken toplam değerlik
elektron sayısı hesaplanır.
w Olması gereken değerlik
elektron sayıları toplamı ile
var olan değerlik elektron
sayılarının toplamı arasın-
daki farkın yarısı kadar sa-
yıda atomlar arasına bağ
konulmalıdır.
Örneğin, HCN bileşiğinin
Lewis formülünü yazalım.
H'nin değerlik elektron sayısı
=1.1& 1
C'un değerlik elektron
sayısı
=1.4& 4
N'un değerlik elektron
sayısı

=1.5& (^5)
Toplam elektron sayısı = 10


1.


O


||


H — C — H


formülüne sahip bileşik ile ilgili;


I. Bağların tümü polardır.
II. Moleküldeki elementlerin tüm değerlik
elektronları ortaklaşmaya katılmıştır.
III. Bir tane molekülünde 4 tane bağlayıcı
elektron çifti bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

2. Formik asitin Lewis yapısı


C


O H


H: O


:


::


:


: : :


:


şeklindedir.


Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Bileşiğin formülü HCOOH'dır.
B) Merkez atom C'dir.
C) Ortaklanmamış 4 elektron çifti bulunur.
D) Bileşikte merkez atom üzerinde 2 tane or-
taklanmamış elektron çifti bulunur.
E) Bileşikte toplam 5 tane ortaklanmış elekt-
ron çifti bulunur.


3. C 2 H 3 CI bileşiği ile ilgili;


I. Karbon atomları arasında 4 çift elektron
bulunur.
II. Lewis formülünde toplam 18 elektron
bulunur.
III. Ortaklanmamış elektron çifti 2 tanedir.

yargılarından hangileri yanlıştır?


( 1 H, 6 C, 17 Cl)


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

4. I. C 2 H 2


II. C 2 H 4


III. CH 3 OH


Yukarıdaki moleküllerin hangilerinde mer-
kez atom oktetini tamamlamıştır?
( 1 H, 6 C, 8 O)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

5. Aşağıdaki organik maddelerden hangisinin


Lewis formülü yanlıştır?
( 6 C, 1 H, 8 O)

Molekül Lewis formülü
A) CH 4
C

H


H


H H


:


:: :


B) C 2 H 2 H : C C : H


C) C 3 H 4


H : C C C H


H


H


D) C 2 H 4


C : : C


:


:: :


H H


H H


E) CH 3 CHO


C


H


H


H


C


H


O


:


:


: : :


: :


:


:


6. CH 3 OH molekülü ile ilgili;


I. Merkez atom oksijendir.
II. Lewis yapısı

H C O H


H


H


şeklindedir.
III. Ortaklanmamış 2 elektron çifti bulundu-
rur.
yargılarından hangileri doğrudur?
( 6 C, 1 H, 8 O)
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III


  1. C 2. D 3. C 4. E 5. E 6. D
    6. TEST


Lewis Formülü

Free download pdf