Palme Yayınları - TYT Kimya Konu Anlatımlı 2018-2019

(singke) #1

Çözümlü Sorular


Palme Yayınevi

BİLEŞİKLER
İki ya da daha fazla element atomunun belirli oranda birleşmesiyle oluşan saf maddelere
bileşik adı verilir. Doğada sınırlı sayıda element olmasına rağmen milyonlarca farklı madde
bulunur. Atomlar bir araya gelerek birbirinden farklı bileşikler oluştururlar.
Bileşiklerin Özellikleri
� Farklı tür atomlardan oluşurlar.
� Aynı tür moleküller içerirler.
� Yapılarında en az iki cins atom vardır.
� Saf ve homojen (hal değişimi hariç) maddelerdir.
� Belirli ayırt edici özellikleri vardır. (erime, kaynama, öz kütle gibi)
� Formüllerle gösterilirler.
� Bileşiği oluşturan elementlerin kütlece % bileşimleri sabittir.
� Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz olabilirler.
� Bileşiği oluşturan elementler arasında belirli bir oran vardır.
� Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılırlar. Fiziksel yollarla daha basit maddelere
ayrıştırılamazlar.
� Bileşiği oluşturan elementlerin kimyasal özelliği bileşiğin kimyasal özelliğine ben-
zemez. Örneğin, yanıcı olan H 2 gazı ile yakıcı olan O 2 gazının tepkimesi sonucu su
(H 2 O) oluşur. Oluşan suyun söndürücü özelliği vardır.

H 2


(Yanıcı)

+


+ O


2

1


2


(Yakıcı)

H 2 O


(Söndürücü)

Günlük hayatta kullanılan bazı bileşiklerin yaygın adı
Formülü Yaygın Adı
H 2 O Su
HCI Tuz ruhu
H 2 SO 4 Zaç yağı
HNO 3 Kezzap
CH 3 COOH Sirke ruhu
CaCO 3 Kireç taşı
CaO Sönmemiş kireç
Ca(OH) 2 Sönmüş kireç
NH 3 Amonyak
NaCI Yemek tuzu
NaOH Sud kostik
KOH Potas kostik
NaHCO 3 Yemek sodası

25.Yaygın adı yemek sodası olan bileşikte,
P: Kalsiyum
A: Oksijen
L: Karbon
M: Sodyum
E: Hidrojen
yukarıdaki adları verilen elementler-
den hangisi bulunmaz?

A) P B) A C) L
D) M E) E


 1. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi
  bir maddenin bileşik olduğunu kesin-
  likle kanıtlar?
  A) Belirli koşullarda hal değiştirirken
  sıcaklığının sabit kalması
  B) Oda koşullarında katı halde olması
  C) Aynı tür moleküller içermesi
  D) Bileşimindeki elementlerin kütlece
  birleşme oranının sabit olması
  E) Sabit basınçta belirli bir kaynama
  noktasının olması

 2. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin
  karşısında verilen açıklama yanlıştır?


Bileşik Açıklama
A) Sirke ruhu Üç farklı element
içerir.
B) Sönmemiş
kireç

Yapısında hidrojen
yoktur.
C) Yemek
tuzu

Tuz ruhu ile ortak
olan elementi klordur.
D) Amonyak Yapısında azot,
hidrojen ve oksijen
elementleri vardır.
E) Tuz ruhu Elementlerin atom sa-
yılarına göre birleşme
oranı 1'dir.

1.Ünite KİMYA BİLİMİ

Free download pdf