Palme Yayınları - TYT Kimya Konu Anlatımlı 2018-2019

(singke) #1  1. ÜNİTE KİMYA BİLİMİ İÇİNDEKİLER • Simyadan Kimyaya

 • Kimyanın Bilim Olma Süreci

 • Simya

 • Simyadan Kimyaya Geçiş

 • Modern Zamanlarda Kimya

 • Kimya Disiplinleri Ve Kimyacıların Çalışma Alanları

 • Kimya Disiplinleri

 • Başlıca Kimya Endüstrileri

 • Kimya Alanı ile ilgili Başlıca Meslekler

 • Kimyanın Sembolik Dili

 • Elementler

 • Bileşikler

 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Laboratuvar Güvenlik Kuralları

 • İş Sağlığı ve Güvenlik Amacıyla Kullanılan İşaretler ile Anlamları

 • Doğal Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri

 • Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Zararlı Etkileri

 • Kimya Laboratuvarında Kullanılan Temel Araç Gereçler  1. ÜNİTE ATOM VE PERİYODİK SİSTEM • Atom Modelleri

 • Dalton Atom Modeli

 • Thomson Atom Modeli

 • Rutherford Atom Modeli

 • Bohr Atom Modeli

 • Atomun Yapısı

 • Atomu Oluşturan Temel Tanecikler

 • Periyodik Sistem

 • Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşim Esasları

 • Modern Periyodik Cetvelde Grup ve Periyotlar

 • Elementlerin Sınıflandırılması

 • Elektronların Katmanlara Dizilimi

 • Periyodik Tabloda Yer Bulma

 • Periyodik Tabloda Bazı Gruplar ve Özellikleri

 • Periyodik Özelliklerin Değişimi  1. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER • Kimyasal Türler

 • Atom ve İyonların Lewis Yapısı

 • Güçlü Etkileşimler

 • İyonik Bağların Oluşumu, İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı

 • İyonik Bağların Sağlamlığı

 • Kovalent Bağların Oluşumu

 • Kovalent Bağlarda Polarlık

 • Metalik Bağ

 • İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

 • Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması

 • Zayıf Etkileşimler.

 • Van Der Waals Kuvvetleri

 • Hidrojen Bağı

 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

 • Kimyasal ve Fiziksel Değişimler  1. ÜNİTE MADDENİN HALLERİ • Maddenin Farklı Halleri

 • Suyun Farklı Hallerinin Önemi

 • Katılar

 • Katılar ve Özellikleri

 • Sıvılar

 • Sıvılar ve Özellikleri.

 • Viskozite

 • Buharlaşma ve Yoğuşma

 • Buhar Basıncı ve Kaynama Noktası

 • Atmosferde Su Buharı

 • Gerçek ve Hissedilen Sıcaklık

 • Hal Değişimi

 • Saf Maddelerin Hal Değişim Grafiği.  1. ÜNİTE DOĞA VE KİMYA • Su ve Hayat

 • Suyun Varlıklar İçin Önemi

 • Dünyadaki Kullanılabilir Su Kaynakları ve Su Tasarrufu

 • Suyun Sertliği

 • Çevre Kimyası

 • Hava Kirleticiler

 • Su ve Toprak Kirleticiler  1. ÜNİTE KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VI • Kitlenin Korunumu Kanunu

 • Sabit Oranlar Kanunu

 • Katlı Oranlar Kanunu

 • Birleşen Hacim Oranları Kanunu  1. ÜNİTE MOL KAVRAMI • Bağıl Atom Kütlesi

 • Mol Kütlesi

 • Mol Hesaplamaları  1. ÜNİTE KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER • Kimyasal Tepkime Denklemleri

 • Kimyasal Denklemlerin Denkleştirilmesi

 • Tepkime Türleri  1. ÜNİTE KİMYASAL TEPKİMELERDE HESAPLAMALAR • Denklemli Miktar Hesaplamaları

 • Kimyasal Tepkimelerin Verimi.

 • Kimyasal Tepkimelerden Yararlanarak Atomların Mol Kütlesini Bulma Problemleri

 • Artan Madde Problemleri

 • Tepkime Problemleri Saf Olmayan Madde İçeren Problemler, Birbirini İzleyen Tepkimelere İlişkin Problemler, Aynı Anda Oluşan

 • Bileşik Formülü Bulma Problemleri  1. ÜNİTE KARIŞIMLAR • Homojen ve Heterojen Karışımlar

 • Çözeltilerin Özellikleri

 • Heterojen Karışımlar

 • Tanecikler Arası Etkileşimler ve Çözünme Süreci

 • Çözeltilerin Derişimleri

 • Çözeltilerin Derişime Bağlı Özellikleri

 • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

 • Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri

 • Yoğunluk Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri

 • Çözünürlük Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri

 • Kaynama Noktası Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri  1. ÜNİTE ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR • Asitleri ve Bazları Tanıyalım

 • Asitlerin ve Bazların Özellikleri

 • Asitlerin ve Bazların Yapıları

 • Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

 • Nötrleşme Tepkimelerinin Nicel Olarak İncelenmesi

 • pH Kavramı

 • Asit - Baz İndikatörleri

 • Asitlerin ve Bazların Gündelik Hayat Açısından Önemi

 • Hayatımızda Asitler Ve Bazlar

 • Bazı Asitlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

 • Bazı Bazların Özellikleri ve Kullanım Alanları

 • Asit ve Bazların Fayda ve Zararları

 • Asit Yağmurları

 • Evsel Temizlik Ürünlerinin İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri

 • Tuzlar

 • Tuzların Genel Özellikleri

 • Tuzların Kullanım Alanları  1. ÜNİTE KİMYA HER YERDE • Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

 • Sabunlar

 • Deterjanlar

 • Sabun ve Deterjanın Temizleme Özelliği

 • Kişisel Temizlikte Kullanılan Temizlik Maddeleri

 • Hijyen Amaçlı Temizlik Maddeleri

 • Polimerler

 • Polimer Malzemelerin Kullanım Alanları ve Geri Dönüşümü

 • Kozmetik Malzemeler

 • Kozmetik Malzemelerin Başlıca Bileşenleri ve İşlevleri

 • İlaçlar

 • Gıdalar

 • Hazır Gıdalar

 • Gıda Katkı Maddeleri

 • Yenilebilir Yağ Türleri

 • Yağ Endüstrisinde Kullanılan Sıvı Yağ Çeşitleri

 • ÇÖZÜMLÜ SORULARIN CEVAPLARI

Free download pdf