Palme Yayınları - TYT Kimya Konu Anlatımlı 2018-2019

(singke) #1

Çözümlü Sorular


Palme Yayınevi

1.Ünite KİMYA BİLİMİ


KİMYANIN BİLİM OLMA SÜRESİ
Eski çağ insanları beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlarından dolayı var olduk-
ları günden itibaren bir arayış içinde olmuşlardır.
Barınma amacıyla mağaraları kullanan insanlar, yıldırım düşmesi ve yanardağ kaynaklı
doğal yangınlardan ateşi tanımışlar bu sayede yiyeceklerini pişirmeyi öğrenmişlerdir.

Soru Çözüm

I. Ormanlara yıldırım düşmesi
II. Kaya parçalarının birbirine sürtünme-
siyle oluşan kıvılcımlar
III. Yanardağlardan akan lavlar
Eski çağ insanları yukarıdakilerden han-
gileri sayesinde ateşi tanımış olabilir?
A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) II ve III

E) I, II ve III

Eski çağ insanları ormanlara yıldırım düş-
mesi, taşların birbirine sürtünmesi, ya-
nardağlardan akan lavlar ile ateşi tanımış
olabilirler.

Yanıt E

Topraktan yaptıkları çanak, çömlek ve testi gibi kap kacakları besinleri saklamak ama-
cıyla kullanmışlardır.
Ateşin maddeleri yaktığını ve erittiğini gören eski çağ insanları demir, bakır, kalay gibi
metalleri eritip karıştırarak kullanmaya başlamışlar ve bunlardan yaptıkları av aletleriyle
daha başarılı avlar gerçekleştirmişlerdir. Avladıkları hayvanların kürkleri ile vücutlarını örte-
rek giyecek ihtiyaçlarını karşılamışlardır.
Temel ihtiyaçlarını karşılayan eski çağ insanları dış görünüşlerine önem vermişler ve bu
amaçla bitkisel ve madensel boyalarla yüzlerini ve giysilerini boyamışlardır. Mezopotamya-
lılar, Çinliler, Mısırlılar ve Yunanlılar çok eski çağlardan beri boyamayı ve boya yapmayı deri
kabaklamayı, üzümden şarap yapmayı, sabun üretimi ve camkaplar yapmayı biliyorlardı.
Yeşil boyayı malahit, siyah boyayı ise kurşun (II) sülfür kullanarak elde ettikleri sanıl-
maktadır. Ayrıca kıbrıs taşı (FeSO 4 ) ile giysileri koyu mavi renge, şap kullanarak sarı renge
boyamışlardır.

Soru Çözüm
Eski çağ insanları temel ihtiyaçlarını karşı-
ladıktan sonra ....I... görünümlerine önem
verdiler. Bu amaçla avladıkları hayvanların
......II...., doğadaki bazı ...III... ve madensel
...IV... kullanmışlardır.
Yukarıda verilen cümlede bazı yerler boş
bırakılmıştır.
Aşağıdaki kavramlar boşluklara doğru
olarak yerleştirilirse hangi seçenek boş-
ta kalır?
A) tuzları B) boyaları
C) dış D) kürklerini
E) bitkileri

I. dış
II. kürklerini
III. bitkileri
IV. boyaları

Yanıt A


 1. Aşağıdakilerden hangisi eski çağ
  insanlarının ateşi kullandığı alanlar-
  dan birisi değildir?
  A) Topraktan kap yapmak
  B) Yiyeceklerini pişirmek
  C) Yırtıcı hayvanlardan korunmak
  D) Metalleri eriterek karıştırmak
  E) Bazı bileşikleri elementlerine ay-
  rıştırmak

 2. Eski çağ insanlarının var oldukları
  günden beri arayış içerisinde olma-
  ları,
  I. Beslenme
  II. Hayatlarını devam ettirme
  III. Barınma
  nedenlerinden hangileriyle ilgilidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II
  C) I ve II D) II ve III
  E) I, II ve III

 3. Kimya biliminin doğuşu MÖ. 3000 yıl-
  larına kadar dayanmaktadır.


Buna göre,
I. İnsanlık geliştikçe yeni bilgilere
ulaşma isteği artar.
II. Artan nüfus ve tüketim harcama-
ları insanları bilimsel çalışmalara
teşvik etmiştir.
III. Bilim tarihinin kökleri ilkel toplum
ve uygarlıklara kadar uzanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III
E) I, II ve III
Free download pdf