Palme Yayınları - YKS Biyoloji Konu Anlatımlı B 2018-2019

(singke) #1

Örnek Sorular


Palme Yayınevi

10.Ünite / DUYU ORGANLARI 1. Aşağıdaki yapılardan hangisi iç kulakta yer
  almaz?
  A) Korti organı
  B) Temel zar
  C) Yarım daire kanalları
  D) Östaki borusu
  E) Dalız

 2. Kulağa ait olan,
  I. salyangoz,
  II. dalız,
  III. yarım daire kanalları,
  IV. tulumcuk ve kesecik
  yapılarının işitme (X) ve dengeyle (Y) ilgili
  olanları aşağıdakilerden hangisinde veril-
  miştir?
  X Y
  A) I ve II III ve IV
  B) II ve III I ve IV
  C) I ve II II, III ve IV
  D) I, II ve IV III ve IV
  E) I II, III ve IV

 3. Orta kulağın dış ve iç kulakla bağlantısını

  sağlayan yapılar aşağıdakilerden hangisin-
  de sırasıyla verilmiştir?
  A) Kulak zarı – Östaki borusu
  B) Çekiç kemiği – Yuvarlak pencere
  C) Oval pencere – Dalız
  D) Kulak zarı – Oval pencere
  E) Kulak yolu – Salyangoz
  13 E 14 C 15 A


f. Katarakt
� Göz merceğinin saydamlığını yitirerek matlaşmasıdır.


� Genellikle orta yaş üstü kişilerde görülen bu hastalıkta, kişi buğulu bir camdan

bakıyor gibi görür.


B. KULAK
� Kulak işitme ve denge organı olup dış, orta ve iç kulak olmak üzere üçe ayrılır.


Dış kulak Orta kulak İç kulak

Östaki
Kulak borusu
zarı

İşitme
kanalı

Kulak
kepçesi

Üzengi
Örs
Çekiç

Kafatası kemiği Yarımdaire
kanalları

Beyne giden
işitme siniri
Kohlea

Oval pencere
Yuvarlak
pencere
İnsan kulağının yapısı


 1. Kulağın Yapısı


a. Dış Kulak
� Kulak kepçesi ile kulak kepçesini kulak zarına bağlayan kulak yolundan oluşur.


� Kulak kepçesi tarafından toplanan ses dalgaları kulak yolu ile kulak zarına ileti-
lir. Kulak zarı dış ve orta kulağı birbirinden ayırır.


b. Orta Kulak


� Kulak zarı ile dış kulaktan, oval ve yuvarlak pencereler ile iç kulaktan ayrılır.


� Orta kulakta bulunan çekiç, örs ve üzengi kemikleri kulak zarında oluşan titre-
şimleri oval pencereye iletir. Bu sırada titreşimler kuvvetlenir.


� Orta kulak östaki borusu ile yutağa bağlanır. Bu yapı kulak zarının basıncını

ayarlayarak, zarar görmesini engeller.


Ağız  ya da burundan  giren  mikroplar  östaki borusu ile   orta  kulağa ge-
lerek enfeksiyonlara neden olabilir.

� Orta kulağın sonunda oval pencere, oval pencerenin altında ise yuvarlak pen-
cere bulunur.


c. İç Kulak
� Hem işitme hem de denge duyusunun alındığı yapıları içerir.


� Yapısındaki dalız ve salyangoz işitmeden, tulumcuk, kesecik ve yarım daire

kanalları ise dengeden sorumludur.

Free download pdf