Palme Yayınları - YKS Biyoloji Konu Anlatımlı B 2018-2019

(singke) #1

Örnek Sorular


Palme Yayınevi

10.Ünite / DUYU ORGANLARI 1. İnsan gözüne ait olan,
  I. damar tabaka,
  II. ağ tabaka,
  III. sert tabaka
  yapılarından hangilerinde fotoreseptörler
  bulunur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I ve III

 2. Bir uyarının duyu organında impuls oluştu-
  rabilmesi için,
  I. en az eşik değerde olma,
  II. mukus içinde çözünme,
  III. kimyasal özellikli olma
  özelliklerinden hangilerine sahip olması zo-
  runludur?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
  D) I ve III E) II ve III

 3. Göze ait aşağıdaki yapılardan hangisi da-
  mar tabaka ile ilgili değildir?
  A) İris
  B) Göz merceği
  C) Kan damarları
  D) Göz bebeği
  E) Kornea


DUYU ORGANLARI
� Çevremizde ve iç ortamımızda oluşan değişiklikler reseptör (almaç) olarak ad-
landırılan özelleşmiş hücreler ile algılanır. Bu hücrelerin yoğunlaştığı göz, kulak,
burun, dil ve deri gibi yapılar duyu organları olarak adlandırılır.
� Duyu organları tarafından alınan uyarılar sinir sistemine iletilir ve beyindeki ilgili
merkezlerde değerlendirilir.
Duyu organlarında fotoreseptör (göz), kemoreseptör (burun, dil) ve me-
kanoreseptör (kulak, deri) olmak üzere üç farklı reseptör çeşidi bulunur.

A. GÖZ 1. Gözün Yapısı
  � Göz, ışığı algılayan ve bunu impulslara dönüştüren duyu organımızdır.


Mercek

İris

Fovea (sarı benek)

Ağ tabaka (retina)

Damar tabaka (koroid)

Sert tabaka (sklera)

Optik sinir

Kirpiksi kaslar
Mercek bağları

Camsı sıvı

Kör nokta

Gözbebeği

Kornea

Kan damarları
İnsan gözünün yapısı
� Gözümüz üç farklı tabakadan oluşur. Bunlar dıştan içe doğru, sert tabaka
(sklera),damar tabaka (koroid), ağ tabaka (retina) şekilde sıralanır.
a. Sert tabaka
� Gözün en dışında bulunan sert tabaka göze şeklini verme ve gözün iç kısımla-
rını koruma gibi işlevleri yerine getirir.
� Gözün ön kısmında farklılaşarak saydam bir tabaka olan kornea'yı oluşturur.
Kornea göze gelen ışınları kırar ve ışığın göz merceğine ulaşmasını sağlar.

Korneada  sinirler  bulunurken, kan ve lenf  damarları bulunmaz.  Bu  ne-
denle kornea nakillerinde doku uyuşmazlığı ihtimali düşüktür.
b. Damar Tabaka
� Kan damarları ve pigmentlerce zengin bir tabakadır. Damarları ile gözü besler.
� Bu tabakada bulunan pigmentler, fazla ışığı emip yansımalarını engelleyerek
görüntünün netliğini sağlar.
� Damar tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak göze rengini veren irisi oluştu-
rur. İrisin ortasında bulunan boşluğa göz bebeği denir.
� İristeki düz kasların kasılıp gevşemesi sonucu göz bebeğinin büyüklüğü deği-
şir. Böylece göze giren ışık miktarı ayarlanır.
Free download pdf