Palme Yayınları - YKS Biyoloji Konu Anlatımlı A 2018-2019

(singke) #1

Örnek Sorular


Palme Yayınevi

1.Ünite / YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1. 10 molekül glikozun kullanıldığı dehidras-
  yon tepkimesi sırasında,
  I. oluşan maltoz,
  II. açığı çıkan su molekülü


sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru

olarak verilmiştir?


I II
A) 10 10
B) 5 5
C) 5 9
D) 10 5
E) 5 10 1. Bir hücredeki maltoz ve glikoz miktarlarının de-
  ğişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.


Madde miktarı


Zaman

Maltoz
Glikoz

Buna göre hücreyle ilgili,
I. Hidroliz reaksiyonu gerçekleştirmiştir.


II. Reaksiyon sırasında glikozit bağları oluş-
muştur.
III. Bitkisel bir canlıya aittir.


yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III 1. Aşağıdaki karbonhidrat çeşitlerinden han-
  gisi glikozit bağı içermez?
  A) Maltoz B) Riboz C) Nişasta
  D) Kitin E) Sükroz


25 E 26 A 27 D

�  Disakkaritler büyük  moleküller oldukları  için   hücre zarından  geçemezler. Disak-
karitlerin monomerlerine ayrılması, glikozit bağlarının su kullanılarak koparılma-
sı ile gerçekleşir.
� Büyük moleküllerin su kullanılarak monomerlerine ayrıştırılmasına hidroliz denir.

Dehidrasyon olaylarında ATP   harcanırken,  hidroliz  olaylarında ATP   har-
canmaz. Bu yüzden dehidrasyon olayları sadece canlı hücrelerde gerçekleşir-
ken, hidroliz cansız ortamlarda da gerçekleşebilir.

HO +H

H 2 O

HO H

K›sa polimer

Dehidrasyon ile bir su molekülüç›kar›l›r ve yeni bir ba€ kurulur

Uzam›fl polimer

Bamonomer€lanmam›fl

Hidroliz ile bir su molekülüeklenir ve bir ba€ k›r›l›r.

1 H HO H^2 O

1234

HO 1234 H

23 4

HO 1234 H +HO H

Polimer sentezindeki dehidrasyon tepkimesi :
Her monomerin eklenmesi bir molekük suyun
uzaklaştırılması ile gerekleşir.

Bir polimerin hidrolizi : Hidroliz, dehidras-
yonun tersidir. Bu tepkimede bir su molekü-
lünün eklenmesiyle, monomerler arasındaki
bağlar kırılır.


 1. Polisakkaritler


�  Çok  sayıda monosakkaritin glikozit  bağı   ile   bağlanması ile oluşan karbonhid-
ratlara polisakkarit denir.

n (Monosakkarit) DehidrasyonHidroliz Polisakkarit +(n – 1)H 2 O

�  Polisakkaritlerin temel  yapı   birimi glikozdur. Polisakkaritlerde  binlerce  glikoz 
molekülü bulunur. Örneğin selüloz, 10.000 glikoz molekülünün birbirine bağ-
lanması sonucu oluşan bir polisakkarittir.

Polisakkaritlerde  çeşitlilik, yapılarına katılan glikozların birbirine  farklı
biçimde bağlanmasından kaynaklanır.

�  Polisakkaritler  deposal ve yapısal olmak  üzere  iki farklı gruba ayrılırlar. Nişasta 
ve glikojen deposal, selüloz ve kitin ise yapısal polisakkaritlere örnektir.
Polisakkaritler

Deposal Yapısal


 • Nişasta

 • Glikojen

  • Selüloz

  • KitinFree download pdf