LRN-ENG.pmd

(Darren Dugan) #1
English - Sourashtra Similarity examples - Ae¡X#ùN[WôxhW Ij§ûNkR YôojûRLs
Ae¡X#ùN[WôxhWmØ DfNôWQ HdVm úNSjùR TR^3 Øu

Sou. Eng. Tamil
ùR^4 nuù] Dare ûR¬Vm

ùRôùLô^3 ¡jùLô ùR^4 nuù]! = How dare you! =
Fu] ûR¬Vm D]dÏ!


Sou. Eng. Tamil
À^4 d^3 Beg ©fûN

Õ À^4 d^3 Uôd^3 = You beg =¿ ©fûN úLs.
©^4 L^3 ùW = Begger = ©fûNdLôWu.


Sou. Eng. Tamil
ùT^3 júRôm Birch ©Wm×

ùT^3 júRôm Lô^4 m = Beat of birch = ©WmT¥.


Conclusion Chart
Sou. Eng.
ùR^4 nuù] úPo Dare
À^2 o AKlPoAfter
Àh ©[Yo Flour
À^4 d^3 ùTd Beg
Th£ Toh Bird
ùT^3 júRôm ©of Birch
é^2 d^3 ×ú[ô Blow
T^3 Pô^3 n TmTôvhBombast

Sou. Eng. Tamil
Àh Flour UôÜ

RkÕ^3 Àh^ = Rice Flour = @¬£UôÜ. ŒŒŒŒŒ úaôo NSeúL (^3) TR (^3) Th¼m Lô (^2) p
úWL RúL^3 @dbÚd NSùYô.
ŒŒŒŒŒ úUtá±V YôojûRL°p
@¥dúLô¥hP FÝjÕdLû[
LY².
ŒŒŒŒŒ DfNôWQ IiúP ùNôSL^3 u
úNS¡^3 Vô?
ŒŒŒŒŒ DfN¬l©p ItßûU
BÚd¡\Rô?
ŒŒŒŒŒ ûa, @mùW ùN[WôxhW
Tô^4 `ôùNôSL^3 u Be¡Äx
TR^3 ØuùUs[ úNS]ô!
ŒŒŒŒŒ @P SUÕ ùN[WôxhW ùUô ̄
úTôXúY Be¡Äx
YôojûRLÞm Ds[]úY!
ŒŒŒŒŒ TR^3 Th¼d^3 ùUôuàm
ùR^2 qpùYô.
ŒŒŒŒŒ @hPYûQûV U]lTôPm
ùNnVÜm.
Sou. Eng. Tamil
À^2 o After ©u]o
À^2 o úTô^3 q = Call after sometime = £±Õ úSWm
L ̄jÕ ál©Ó.
Thºu aýùPô^3 ojùR=Birds are flying = T\ûYLs T\d¡u].
Sou. Eng. Tamil
Th£ Bird T\ûY
Sou. Eng. Tamil
é^2 d^3 Blow EÕ
U[m é^2 d^3 = Blow the beegle = SôRÑWm EÕ.
Sou. Eng. Tamil
T^3 Pô^3 n Bombast Àt\p
T^3 Pô^3 n YjR NSeÏ^3 eùLô^3 = Dont tell bombast = Àt±d
ùLôs[ôúR.

Free download pdf