LRN-ENG.pmd

(Darren Dugan) #1
English - Sourashtra Similarity examples - Ae¡X#ùN[WôxhW Ij§ûNkR YôojûRLs
Ae¡X#ùN[WôxhWmØ DfNôWQ HdVm úNSjùR TR^3 Øu

Sou. Eng. Tamil
ùNSdLo Sugar NodLûW
ùNSdLo Ï^3 sù[ TRô^3 ojÕ = Sugar is sweet thing
= NodLûW B²l×l TiPm
ùNSdLo úWô¡^3 = Sugar patient = NodLûW úSôVô°
Sou. Eng. Tamil
YjR Voice úTfÑ
NôSÕ^3 Yô¦ = Voice of Saint = Õ\®«u ÏWp
ùRL^3 Ï^3 okf£ Õ YjR úLo = Give voice, behalf of him =
@YàdLôL ¿ úTÑ
Sou. Eng. Tamil
Yôh Way Y ̄
Yôh úNôSh^3 = Give me way = Y ̄ ®Ó
úLôu Yôh R^4 qWôd^2 _ôn? = Which way, leads to temple?
= FkR Y ̄«p úLô®ÛdÏl úTôLXôm?
YôhXm×^3 o L^2 ùPô úNS^ = Thorns are along the way = Y ̄ ùSÓL
ØhLs Ds[Õ.

Sou. Eng. Tamil
TôX] Follow ©uTt\p
NSjRôo ®§^3 TôX] ùLoùYô = Follow the rules of lodge =
Nj§Wj§u ®§Lû[ ©uTt\Üm.
Sou. Eng. Tamil
é^2 p Flower é, UXo
é^2 p ×^2 h¼¬v = Flowers blossomed = UXo UXokÕs[Õ.
§ùV S°u é^2 p = That is lily = @Õ @p-l é.
Sou. Eng. Tamil
×^2 pX¦ Flute ÏZp
̧xÔ ×^2 pX¦ ×^2 L^3 n = Krishna blow the flute = ¡ÚxQo
ÏZp EÕYôo.
×^2 pX¦ ×^2 ¡^3 ¬eùLô ù_[ôh^3 = Blow pipe to fire = ÏZÛô§
RQûX F¬V ûY.

Sou. Eng. Tamil
®uL^3 o Weaver ùSNYô°


@ª ®uL^3 Úu = We are weavers = SôeLs ùSNYô°Ls

Conclusion Chart
Sou. Eng.
ùNSdLo ÑLo Sugar
YjR Yônv Voice
Yôh úY Way
®uL^3 o ÅYo Weaver
ºSd^3 vÉw Sneeze
TôX] KTôúXô Follow
×^2 pX¦ ×Þh Flute
é^2 p K©[Yo Flower
ŒŒŒŒŒ úaôo Øj^3 Wi ùaônùW
YôojRôàm, Lô^2 p úWL RúL^3
@dbÚd NSùYô.
ŒŒŒŒŒ úUtá±V YôojûRL°p
@¥dúLô¥hP FÝjÕdLû[
LY².
ŒŒŒŒŒ DfNôWQ, HdVeL^3 XL^3 ¬vLô?
ŒŒŒŒŒ DfN¬l©p ItßûU
BÚd¡\Rô?
ŒŒŒŒŒ ûa, @mùW ùN[WôxhW
Tô^4 `ôùNôSL^3 Év, Be¡Äx
TR^3 Øu ¡^3 uà úNS
ùNôSL^3 uùNSSô..!
ŒŒŒŒŒ @P, SUÕ ùN[WôxhW ùUô ̄
úTôXúY Be¡Äx
YôojûRLÞm Ds[]úY!
ŒŒŒŒŒ YôojRôàd^3 TPeùLùWô.
ŒŒŒŒŒ @hPYûQûV U]]m
ùNnVÜm.
Free download pdf