(Danoosh) #1
دارد قانونیرا ه روشمممنی پیگردرد، شممماید اکثر مردم توانایی خرید آن و است نادرسترا گویا ب برداری 10 ندوز کپی ھرگونھدر ادامه جدولی از خودمایکروسمممافت خواهید دید که تفاوت انواع ویکمایکروسمممافت یک نوع ویندوز از هر نسمممخه ای اد میwww.Danoush.mihanblog.com. 4 شکل – نمایان ساخت داشتند.نمی