DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1

DEEL II STAPPENPLAN


BIJ DE OPRICHTING VAN DE PASTORALE ZONE


Een pastorale zone kan bij decreet worden opgericht wanneer
volgende stappen gezet zijn:

 de opdracht van een pastorale zone is werkelijk gepland^12 ;
 alle organen van een pastorale zone zijn samengesteld: de
zoneploeg^13 , de zoneraad^14 en de economische raad^15 ;
 de samenwerking in de pastorale zone^16 is daadwerkelijk
opgestart;
 de herbenoemingsprocedure van de canoniek benoemden is
opgestart.

Wanneer bovenstaande stappen zijn gezet, dient voor de
oprichting van een pastorale zone bij decreet nog het volgende
te gebeuren:

 de deken (of de door de vicariale raad voorlopig aangestelde
plaatsvervanger) maakt aan de vicariale raad een rapport
over betreffende de stand van zaken van hierboven
genoemde stappen in de betreffende pastorale zone. De
deken geeft ook zijn niet-bindend eindadvies aan de
hulpbisschop;
 de diocesane bisschop vraagt over de oprichting van de
betreffende pastorale zone het advies van de priesterraad
(can. 515 §2^17 );

12


13 zie ook: 1.1. doel van de werking in een pastorale zone
14 zie ook: 1.2. de zoneploeg^
15 zie ook: 1.4. de zoneraad^
16 zie ook: 1.5. de economische raad^
17 zie ook: 1.7. samenwerking in de pastorale zone^
zie ook: deel IV

Free download pdf