National Geographic - USA (2021-12)

(Antfer) #1

We don’t have a sleigh


[OH[ÅPLZ[OYV\NO[OLUPNO[


But we do deliver millions


of packages in a single day.


4HRPUNTVYLOVSPKH`KLSP]LYPLZ[VOVTLZPU[OL<:


[OHUHUVULLSZLTPNO[ZLLTSPRLTHNPJI\[HJ[\HSS


P[»ZV\YLUOHUJLKPUMYHZ[Y\J[\YLH[^VYR


Spread the cheer at usps.com/holidays


)HZLKVUWHYJLSZZOPWWLKI`I\ZPULZZLZ[VJVUZ\TLYYLZPKLU[PHSHKKYLZZLZMYVT5V]LTILY[V+LJLTILYVM
Free download pdf