CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

konsekwencji na jakość relacji społecznych oraz efektywność w aktywnościach związanych z
podejmowaniem ról społecznych (praca zawodowa, aktywność edukacyjna itp.).


Warto zwrócić także uwagę na fakt, iż umiejętność regulowania procesów samokontroli
i ekspresji emocjonalnej przyczyna się do jakości relacji społecznych, choćby w sferze
konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi^199.


Problematyka zależności między inteligencją emocjonalną, a kompetencjami
społecznymi i zawodowymi została podjęta w licznych badaniach prowadzonych w wielu
ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Uzyskiwane wyniki są zróżnicowane i w
znacznym stopniu zależne od przyjętych narzędzi pomiaru wskaźników IE, koncepcji
definiowania pojęcia inteligencji emocjonalnej i innych zmiennych procesu badawczego.


Niektóre z nich zostały przeprowadzone na niewielkiej próbie, co sugeruje ostrożność
w kontekście ich interpretowania.


Wielu autorów^200 , akcentuje niejednoznaczność uzyskiwanych rezultatów badawczych,
inni z kolei^201 , wskazują na wiarygodne konkluzje empiryczne wynikające z przeprowadzonych
badań.


Prowadzone badania traktować więc można jako naukową eksplorację zagadnienia
dopiero poznawanego, definiowanego metodologicznie i konceptualnie precyzowanego.


Dokonując analizy wyników badań przeprowadzonych w perspektywie ostatnich lat,
można min. zwrócić uwagę na następujące wnioski dotyczące zdiagnozowanych zależności
pomiędzy parametrami inteligencji emocjonalnej, a różnymi kategoriami kompetencji
społecznych i zawodowych.


Znaczna liczba badań przeprowadzonych w polskich realiach wskazuje na dodatnie
korelacje między inteligencją emocjonalną a kompetencjami społecznymi. Ogólny poziom


199
Mischel, W., DeSmet, A. L., Kross, E. „Self-regulation in the service of conflict resolution”. In M. Deutsch,
P. T. Coleman, & E. C. Marcus (Eds.), The handbook of conflict resolution: Theory and practice, 2006 (s. 294–
313). Wiley Publishing. 200
Śmieja, M. „W związku z inteligencją emocjonalną. Rola IE w relacjach społecznych i związkach
intymnych”, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków., s. 201 57 - 64.
Cherniss, C., Adler, M. „Promoting emotional intelligence in organizations: Make training in emotional
intelligence effective”, ASTD Press, 2000., s. 95-113.; Boyatzis, R., Rochford, K., Cavanagh, K.V. „Emotional
intelligence competencies in engineer’s effectiveness and engagement”., Weatherhead School of Management,
Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA., 2016., s. 70-86.; Matczak, A., Knopp, K. „Znaczenie
inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka”, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, 2013., s.
93.

Free download pdf