CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

inteligencji emocjonalnej wyraźnie dodatnio koreluje ze zdolnością akceptowania, wyrażania
oraz wykorzystywania własnych emocji w działaniu i w mniejszym stopniu z empatią, czyli
rozumieniem i rozpoznawaniem emocji innych ludzi^202.


Badania porównawcze przeprowadzone na grupie osób bezrobotnych w porównaniu z
grupą kontrolną złożoną z osób pracujących wykazały, iż między grupami osób pracujących a
bezrobotnych występują statystycznie istotne różnice w poziomie inteligencji emocjonalnej
(wyższy poziom wskaźnika IE zdiagnozowano u osób pracujących). Podobne różnice
stwierdzono w przypadku kompetencji społecznych. Osoby zatrudnione w porównaniu z
bezrobotnymi cechował, statystycznie istotny, wyższy wskaźnik efektywności zachowań w
sytuacjach wymagających asertywności^203. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż niewielka
próba badawcza (po 20 osób w grupie badawczej i kontrolnej), nakazuje ostrożność w
uogólnianiu wyników.


Badania przeprowadzone na znaczącej próbie (N = 300 osób), wskazują na istotny
statystycznie, dodatni związek pomiędzy kompetencjami społecznymi, a poziomem inteligencji
emocjonalnej^204.


Kolejne badania prowadzone na większych próbach, wykazały dodatnią zależność (o
różnym stopniu nasilenia) pomiędzy inteligencją emocjonalną, a samokontrolą^205 , inteligencją
emocjonalną, a zdolnością do konstruktywnych zachowań w różnych sytuacjach
społecznych^206 , inteligencją emocjonalną, a umiejętnościami radzenia sobie z
niepowodzeniami zawodowymi^207.


202

Matczak, A., Knopp, K. „Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka”, Wydawnictwo
Stowarzyszenia Filomatów, 2013., s. 9 203 4.
Caban, M.J., Rewerski, T. „Inteligencja emocjonalna u osób pracujących i bezrobotnych”., „Polityka
Społeczna”, 2/2005., s. 8 204 - 10.
Martowska, K. „Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych”, Warszawa: Liberi Libri, 2012.,
s. 15 205 - 24.
Matczak, A., Martowska, K. „Instrumental and motivational determinants of social competencies”. W: A.
Matczak (red.), Determinants of social and emotional competencies. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009., s. 13-35.; Radomska, K. „Związki samokontroli rozumianej jako cecha
z inteligencją emocjonalną i kompetencjami społecznymi”, Repozytorium prac magisterskich, Uniwersytet
Jagielloński, 2018. 206
Laskowski, M. „Kompetencje emocjonalne kadry dydaktycznej uczelni wojskowej jako istotny element
funkcjonowania zawodowego”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Edukacja w Dialogu i
Perspektywie, 2021, s. 235 207 - 237.
Basińska, M.A., Jaskólska, J., Piórowski K. „Inteligencja emocjonalna a typy zachowań i przeżyć w pracy w
grupie żołnierzy zawodowych”. Polskie Forum Psychologiczne, t. 12, nr 1, 2007., s. 83-90.

Free download pdf