CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

potwierdzono natomiast zależności pomiędzy poziomem inteligencji emocjonalnej, a
przywództwem realizowanym w warunkach aktywności sportowej^211.


Badania z roku 2023, obejmujące indonezyjskich sportowców-studentów (N= 109
osób), jednoznacznie wykazały obecność dodatnich korelacji pomiędzy poziomem inteligencji
emocjonalnej (mierzonym metodą kwestionariuszową), a motywacją sportowców, zdolnością
do efektywnego działania w warunkach stresu oraz samokontrolą emocjonalną^212.


Empiryczne poszukiwania prowadzone w wielu ośrodkach naukowych pokazują
wyraźne zróżnicowanie wyników, na co z pewnością ma wpływ wielowymiarowość podejść
teoretycznych i metodologicznych. Jednak znaleźć można liczne przykłady badań
wskazujących na istnienie statystycznie istotnych związków pomiędzy poziomem inteligencji
emocjonalnej, a kompetencjami społecznymi, zawodowymi, szkolnymi.


Badania dotyczące kompetencji społecznych uczniów hiszpańskich szkół średnich
wykazały dodatnie korelacje pomiędzy poziomem inteligencji emocjonalnej, a zachowaniami
prospołecznymi oraz efektywnością w procesie edukacji^213.


Kolejne badania na podobnej populacji wykazały istotne statystycznie zależności
pomiędzy poziomem inteligencji emocjonalnej, a samokontrolą i wskaźnikiem inicjacji
kontaktów społecznych^214.


Stanowi to potwierdzenie wcześniejszych badań obejmujących populację szkolną,
wskazujących, iż uczniowie o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej notują wyższe
wartości ocen oraz postrzegane są przez grono pedagogiczne jako sprawiające mniej kłopotów
wychowawczych^215.


211

Rubio, I.M., Angel, N.G., Perez Esteban, M.D., Oropesa Ruiz, N.F. “Emotional Intelligence as a Predictor of
Motivation, Anxiety and Leadership in Athletes,” Int. J. Environ. Res. Public Health, vol. 19, no. 12, s. 4– 1. 212
  Pujianto, D., Nopiyanto, Y.E, Insanistyo, B., Yarmani, S., Sugihartono, T. I. „Emotional Intelligence: A
  Review of Student-Athletes at Physical Education Program”, International Journal of Human Movement and
  Sports Sciences 11(3), 2023, s. 540 213 - 547.
  Márquez, P., Martín, R.P., Brackett M.A. „Relating emotional intelligence to social competence and
  akademic achievement in high school students”, Psicothema 2006., Vol. 18, supl., s. 118 214 - 123.
  Salavera, C., Usán, P., Jariea, L. „Emotional intelligence and social skills on self-efficacy in Secondary
  Educa 215 tion students. Are there gender differences?”, Journal of Adolescence, Volume 60, 2017, s. 39-46.
  Qualter, P., Whiteley, H. E., Hutchinson, J. M., Pope, D. J. „Supporting the development of emotional
  intelligence competencies to ease the transition from primary to high school”. Educational Psychology in
  Practice, 23, 2007., s.79–95.

Free download pdf