CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

Schemat 4. Dostosowanie stylu kierowania z modelu Przywództwa Sytuacyjnego SLII do
etapów rozwoju pracownika
Źródło: Blanchard, K. „Przywództwo wyższego stopnia”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN., 2009., s.
77.
W ujęciu Blancharda skuteczne stosowanie modelu SLII wymaga od przywódcy
opanowania trzech umiejętności^99 :


 Trafnego diagnozowania poziomu kompetencji i zaangażowania.
 Elastycznego wykorzystywania czterech, dostępnych stylów kierowania oraz
adekwatnego przyporządkowania konkretnego stylu do wymagań sytuacji.
 Nawiązywania współpracy dla wyników, czyli zdolności do współtworzenia relacji
pomiędzy pracownikiem, a przełożonym.
Model SLII jest rozpowszechnionym podejściem wykorzystywanym w wielu
organizacjach biznesowych na świecie w procesie kształcenia kompetencji liderskich kadry
zarządzającej oraz budowania kultury elastycznego przywództwa. Model ten zakłada, że
stosunki między liderem i podwładnymi przechodzą przez cztery fazy w miarę rozwoju


99
Blanchard, K., Zigarmi, P., Zigarmi, D. „Leadership and the One Minute Manager”., HarperCollins Publ.
USA., 2000., s. 108-110.

Free download pdf