CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

ukierunkowane są na wzmacnianie akceptacji ze strony podwładnych (zasada akcepracji,
konfliktu, słuszności oraz priorytetu akcepracji)^108.


Vroom i Jago uważają, iż uczestnictwo podwładnych w procesie podejmowania decyzji
stwarza korzystne warunki do rozwoju kompetencji. Doskonalenie kompetencji decyzyjnych
wpływa na wzrost profesjonalnego potencjału pracowników^109.


Warto także podkreślić, iż udział podwładnych w procesie podejmowania decyzji
przyczynia się do wzmocnienia poczucia podmiotowości i przeciwdziała zjawisku alienacji w
pracy^110.


Głównym celem modelu partycypcji decyzyjnej autorstwa Vrooma i
współpracowników było wygenerowanie metody selekcji najbardziej efektywnych stylów
kierowania, adekwatnych do danego typu sytuacji decyzyjnej, uwzględniającej kontekst
zarówno grupowego, jak i indywidualnego aspektu rozwiązywania problemów.


Nawiązanie do koncepcji opracowanej przez Vrooma, Yettona i Jago, stanowi model
LJI 2 (Leadership Jugdement Indicator), autorstwa M. Locke’a, R. Wheelera oraz N.
Burnarda^111.


Model teoretyczny przyjęty przez autorów, określony mianem LJI 2 (Leadership
Judgment Indicator 2 ), definiuje różne style kierowania oparte na różnorodnych sposobach
podejmowania decyzji, z których każdy może być efektywny w określonych sytuacjach. Każdy
ze stylów zdiagnozowanych w modelu ma swoje mocne i słabe strony i sprawdza się w
określonych sytuacjach. Według założeń modelu, efektywni liderzy dostosowują swój styl
kierowania do specyfiki zadania i charakterystyki osób uczestniczących w jego realizacji,
kierując się zasadami modelu przywództwa LJI 2112. Model LJI 2 zakłada także, iż efektywność
lidera można rozwijać, a zmiana zachowań lidera prowadzi do zwiększania jego skuteczności.
Tak więc poświęcenie czasu na odpowiednią analizę kontekstu sytuacyjnego oraz relacji ze


108
Mączyński, J. „Partycypacja w podejmowaniu decyzji”., Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa., 1996., s. 6 9 -
71090.
Vroom, V.H., Jago, A.G. „The New Leadership. Managing Participation in Organizations”., Englewood
Cliffs, New Yersey: Prentice Hall., 1988., s. 110 60 - 61.
111 Mączyński, J. „Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej”., Wydawnictwo IFIS^ PAN, Warszawa., 1998., s. 37.^
Lock, M., Wheeler, R., Burnard, N. „Leadership Jugdgment Indicator. Manual”. Oxford: Hogrefe., 2005., s.
16 .; Faraci, P., Lock, M., Wheeler, R. „Assessing leadership decision-making styles: psychometric properties of
the Le 112 adership Judgement Indicator”., Psychology Research and Behavior Management, 6/2013., s. 117-123.
Lock, M., Wheeler, R., Burnard, N., Bac, I., Rafalak-Matysiak, M. „LJI-2 Sytuacyjny Test Menedżerski.
Podręcznik”. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa, 2022., s. 13.

Free download pdf