CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

Styl DI w koncepcji Vrooma stanowi odpowiednik stylu „ delegującego
nieingerującego”
w koncepcji Locka Wheelera i Burnanda. Natomiast styl „delegujący
poinformowany”,
zakadający iż lider przekazuje współpracownikom istotne informacje, ustala
parametry jakościowe i cele, zapewniając przy tym swobodę działania, jednak wyraźnie
oczekując przekazywania bieżącej informacji zwrotnej na temat stopnia zaawansowania
realizacji zadania, nie jest wprost obecny w koncepcji Vrooma.


Obie teorie proponują zbliżone podejście do kwestii zdefiniowania stylów kierowania i
podejmowania decyzji, podkreślając zgodnie, iż skuteczność liderska opiera się na
przeprowadzeniu trafnego osądu menedżerskiego w zakresie adekwatności wyboru stylu
kierowania odpowiedniego do sytuacji.


2.6. PRZYWÓDZTWO, STYLE KIEROWANIA – KONTEKST MIĘDZYKULTUROWY


Postępująca globalizacja jest kluczowym czynnikiem stymulującym proces badań nad
zagadnieniami międzykulturowego przywództwa. Zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu
uwarunkowań skutecznego przywództwa w międzynarodowym wymiarze wynika z faktu, iż
menedżerowie pochodzący z odmiennych kręgów kulturowych coraz częściej stają przed
koniecznością prowadzenia aktywności w procesie zarządzania organizacjami i instytucjami
ponadnarodowymi^114.


Absolutna większość współczesnych teorii przywództwa powstała na gruncie
amerykańskim i dlatego koncepcje te, nie zawsze pozwalają na pełne wyjaśnienie specyfiki
zachowań przywódczych realizowanych w obrębie innych kultur^115.


Uwzględniając powyższy kontekst R. House zainicjował w roku 1994, projekt
międzykulturowych badań nad przywództwem GLOBE (The Global Leadership and


114

Mączyński, J., Sułkowski, Ł., Wyspiański, D., Chmielecki, M. „Pomiar cech i zachowań przywódczych w
kontekście wartości kultury organizacyjnej”, w: Listwan, T., Sułkowski, Ł., „Metody i techniki zarządzania
zasobami ludzkimi”, DIFIN SA, Warszawa, 2016, s. 66.; Mączyński, J., Sułkowski, Ł. „A Seven Nations Study
of Leadership Attributes”, Polish Psychological B 115 ulletin 48(2), 2017., s. 307- 309.
Mączyński, J., Łobodziński, A., Wyspiański, D., Kwiatkowski, P. „Differences on Organizational Practices
and Preferred Leader Attributes Between Polish Managers Investigated in 1996/1997 and 2008/2009”., Polish
Psychological Bulletin, 2010., vol. 41 (4), s. 127-128.

Free download pdf