CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

Organizational Behavior. A Multinational Study of Cultures, Organizational Practices and
Leadership)^116.


Projekt GLOBE był jednym z największych przedsięwzięć naukowych dotyczących
zagadnień badania przywództwa w kontekście międzykulturowym.


Program obejmował badania prowadzone w 62 krajach, z różnych regionów świata (w
gronie tym, była także Polska, reprezentowana przez J. Mączyńskiego, bezdyskusyjnie
najwybitniejszego polskiego psychologa organizacji).


Jednym z najważniejszych celów podjętych badań było wypracowanie
międzykulturowej teorii przywództwa. W 1994 r. przywództwo zdefiniowano, jako
„umiejętność jednostki wywierania wpływu, motywowania oraz umożliwienia innym
przyczyniania się do sukcesu własnej organizacji”
^117.


W myśl założeń koncepcji międzykulturowego przywództwa istnieje wiele
podzielanych wartości, norm i przekonań charakterystycznych dla danej kultury, a ich
zróżnicowana kulturowo akceptacja stanowi podstawę do przewidywania szerokiego kontekstu
ludzkich działań i zachowań. Jedno z głównych założeń badawczych projektu GLOBE
zakładało, iż uznawane w określonej kulturze (danym narodzie) normy i wartości wywierają
wpływ zarówno na praktyki organizacyjne, jak i na preferencje w zakresie cech i zachowań
przywódczych^118.


Przedmiotem badań realizowanych w ramach projektu GLOBE, były następujące cechy
i zachowania przywódcze^119 :


116
House, R J., Hanges, P.I., Ruiz-Quintanilla, S.A. „GLOBE: The Global Leadership and Organizational
Behavior Effectiveness research program”. „Polish Psychological Bulletin”, 1997., no. 28., s. 215- 254 .;
Mączyński, J., Sułkowski, Ł. „A Seven-Nation Study of Leadership Attributes”. w: Sułkowski, Ł., Mączyński,
J., 117 Przytuła, S. „Ledership across Cultures”., Peter Lang GmbH, Berlin, 2019., s. 151- 153.
House R.J., Hanges P.J, Javidan M., Dorfman P.W., Gupta V.; Mączyński, J. „Culture, Leadership, and
Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies”. SAGE Publications, Thousands Oaks, London, New Delhi.,
2004., s. 56- 57 .; Mączyński, J., Sułkowski, Ł., Wyspiański, D., Chmielecki, M. „Pomiar cech i zachowań
przywódczych w kontekście wartości kultury organizacyjnej”, w: Listwan, T., Sułkowski, Ł., „Metody i techniki
zarząd 118 zania zasobami ludzkimi”, DIFIN SA, Warszawa, 2016, s. 71.
Mączyński, J., Wyspiański, D. „Differences on Organizational Practices and Preferred Leader Attributes
Between Polish Managers Studied in 2010/2011 and 1996/1997”, Journal of Intercultural Management, 3/2011,
Issue 2., s. 15.; Mączyński, J., Sułkowski, Ł., Wyspiański, D., Chmielecki, M. „Pomiar cech i zachowań
przywódczych w kontekście wartości kultury organizacyjnej”, w: Listwan, T., Sułkowski, Ł., „Metody i techniki
zarządzania zasobami ludzkimi 119 ”, DIFIN SA, Warszawa, 2016, s. 68.
House R.J., Hanges P.J, Javidan M., Dorfman P.W., Gupta V. „Culture, Leadership, and Organizations: The
GLOBE Study of 62 Societies”. SAGE Publications, Thousands Oaks, London, New Delhi., 2004., s. 59- 61 .;
Mączyński, J., Łobodziński, A., Wyspiański, D., Kwiatkowski, P. „Differences on Organizational Practices and
Preferred Leader Attributes Between Polish Managers Investigated in 1996/1997 and 2008/2009”., Polish

Free download pdf