Palme Yayınları - YKS Biyoloji Konu Anlatımlı A 2018-2019

(singke) #1

Örnek Sorular


Palme Yayınevi

2.Bölüm / Canlıların Temel Bileşenleri 1. Monosakkaritler,
  I. glikozit bağı içermeme,
  II. sindirime uğramadan hücre zarından ge-
  çebilme,
  III. içerdikleri karbon sayısına göre sınıflan-
  dırılma
  özelliklerinden hangileri ile disakkaritlerden

  ayırt edilebilirler?
  A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III

 2. Aşağıdaki grafikte A hücresinde meydana ge-
  len metabolik bir aktiviteye bağlı olarak mono-
  sakkarit ve disakkarit miktarlarında meydana
  gelen değişimler gösterilmiştir.


Zaman

Laktoz

Madde
miktarı

Y

X

Bu grafikle  ilgili,
I. A bitkisel bir hücredir.
II. X molekülü glikoz ise Y molekülü galak-
tozdur.
III. Laktoz sentezine bağlı olarak hücredeki
su miktarı artar.
yargılarından hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


 1. Aşağıdaki reaksiyonda her harf farklı bir mole-
  külü simgeleyip a ve b monosakkarit, c bitkisel

  bir disakkariti göstermektedir.
  a + b $ c + d
  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi
  doğru değildir?
  A) c molekülünde glikozit bağı bulunur.
  B) Reaksiyon dehidrasyon sentezidir.
  C) a ve b molekülleri hücre zarından geçebilirler.
  D) c molekülü maltoz olabilir.
  E) d molekülü reaksiyon sırasında oluşan sudur.
  22 C 23 D 24 E


� Heksozlara örnek olarak glikoz, fruktoz ve  galaktoz  verilebilir.  Bu  üç molekü-
lün formülü de C 6 H 12 O 6 'dır. Bu moleküllerin kapalı formülleri aynı olduğu halde
açık formülleri farklıdır. Böyle moleküllere izomer denir.

(^11)
3
4
5
2
6
3
4
5
2
(^66)
5
4 3
2
1
H 2 OH H
2 OH
H 2 OH
OH H
OH
H
H
H OH
OH
H
H
OH
H 2 OH
H
H
HO
H H
OH
HO
OH
OH
H OH
H
H
O O O
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C C
C
C
C C
C C
Glikoz Galaktoz Fruktoz
Glikoz, galaktoz ve fruktoz molekülleri izomerdir.
� En önemli heksoz glikozdur. Bu molekülün genel özellikleri aşağıda verilmiştir:
• ATP üretmek için ilk tercih edilen organik bileşiktir. Oksijenli solunumda

parçalanması sonucu CO 2 , H 2 O ve ATP açığa çıkar.
• Beyin hücrelerinin temel enerji kaynağıdır. Kandaki glikoz miktarının azal-
masından en fazla etkilenen beyin hücreleridir.
• Sağlıklı insanların 100 ml kanında 90-100 mg glikoz bulunur. Kandaki mik-
tarı insülin, glukagon ve adrenalin hormonlarının denetiminde belirli değerler

arasında sabit tutulur.
• Ayıracı benedikt veya fehling çözeltisidir. Bu çözeltilerle kiremit kırmızısı

rengini verir.
Vücuda alınan fruktoz ve galaktoz karaciğerde glikoza dönüşüp kana

karışır. 1. Disakkaritler
  � İki molekül monosakkaritin glikozit bağı ile birleşmesiyle oluşur. Bu sırada bir
  molekül su açığa çıkar.
  � Küçük moleküllerin birleşirken su açığa çıkarması şeklindeki tepkimelere de-
  hidrasyon sentezi denir.
  � Canlılardaki en önemli disakkaritler maltoz, laktoz ve sükroz'dur. Bunlardan

  maltoz ve sükroz bitkisel, laktoz ise hayvansal kaynaklıdır.
  Dehidrasyon tepkimelerinde açığa çıkan su sayısı ile monomerler
  arasında kurulan bağ sayısı eşittir. Örneğin maltoz sentezi sırasında bir tane

  glikozit bağı oluştuğundan, bir molekül su açığa çıkar.


Glikoz Dehidrasyon
Hidroliz

Glikoz + Maltoz
(Arpa şekeri)

+ H 2 O

Fruktoz Dehidrasyon
Hidroliz

Glikoz + Sükroz
(Çay şekeri)

+ H 2 O

Galaktoz Dehidrasyon
Hidroliz

Glikoz + Laktoz
(Süt şekeri)

+ H 2 O
Free download pdf