Palme Yayınları - YKS Biyoloji Konu Anlatımlı A 2018-2019

(singke) #1

Örnek Sorular


Palme Yayınevi

2.Bölüm / Canlıların Temel Bileşenleri 1. Farklı hücrelerde bulunabilen,
  I. laktoz,
  II. glikojen,
  III. maltoz
  moleküllerinin içerdiği monosakkarit çeşi-
  di sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden
  hangisinde verilmiştir?
  A) I > II > III B) I > II = III
  C) II > III > I D) II > I = III
  E) I = II = III

 2. Glikojen ve selüloz molekülleri için,
  I. deposal polisakkarit olma,
  II. dehidrasyon sentezi sonucu oluşma,
  III. bitki hücrelerinde sentezlenme,
  IV. monomerlerinin glikoz olması
  özelliklerinden hangileri ortaktır?

  A) Yalnız II B) I ve III C) II ve IV
  D) I, II ve IV E) II, III ve IV

 3. İçerisinde X maddesi bulunan bağırsak torba-
  nın bulunduğu saf suya 5 ml iyot damlatılıp bir
  süre bekleniyor.


maddesiX

İyot

Bağrsak torba
Saf su

Bu sürenin sonunda bağırsak  torbada mavi  –  
mor rengin oluştuğu, saf suda ise renk değişi-
minin olmadığı görülüyor.
Deney sonucuna göre,
I. X maddesi nişastadır.
II. İyot hücre zarından geçebilir.
III. Nişasta hücre zarından geçemez.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
(Nişasta + iyot " mavi – mor renk)
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

28 B 29 C 30 B

a. Nişasta:
� Glikozun bitki hücrelerindeki depo formudur. Pirinç, arpa ve mısır gibi bitkilerin
tohumlarında, patates ve havuç gibi bitkilerin ise köklerinde depo edilir. Bitkiler,
fotosentez ile ürettikleri glikozun fazlasını plastidlerinde (lökoplast gibi) nişasta
olarak depolarlar. Enerji gerektiğinde nişasta molekülleri glikoza dönüştürülüp
kullanılır. Nişasta molekülünün ayıracı iyottur. Nişasta ve iyot mavi–mor renk
oluşturur.

Deney tüpüne 2 ml
iyot damlatın.

Deney tüpünde mavi-mor
renk oluştuğuna göre,
sizce ekmekte hangi
organik molekül bulunur?

Bir deney tüpüne suyla
beraber ekmek parçaları
koyun.

Nişasta büyük  bir   molekül olduğundan hücre  zarından  geçemez.  İn-
sanlar besinlerle beraber aldıkları nişastayı sindirerek glikoza dönüştürülürler.
Glikoz küçük bir molekül olduğundan ince bağırsaklarda emilerek kana karışır.

b. Glikojen:
� Glikozun hayvan hücrelerindeki depo formudur. Besinlerden elde edilen gliko-
zun fazlası karaciğer ve kas hücrelerinde glikojen olarak depolanır.
� Kandaki glikoz miktarı azaldığında karaciğerdeki glikojen glikoza dönüştürülüp
kana verilir. Kas hücreleri depoladıkları glikojenleri kendi faaliyetleri için kulla-
nırlar. Glikojen deposu canlıya uzun süre yetecek miktarda değildir. Örneğin
insanlarda glikojen bankası yiyecekle beslenmediği takdirde, bir günde tükenir.
� Canlılarda glikozun fazlasının nişasta ve glikojen şeklinde depolanması, hücre-
lerdeki osmotik basıncın ayarlanmasını sağlar. Örneğin 1000 glikoz molekülü-
nün yarattığı osmotik basınç bir glikojen molekülünün yarattığı osmotik basınç-
tan 1000 kat daha fazladır. Bu durum hücreye fazla miktarda suyun girmesine
neden olur. Eğer polisakkaritler olmasaydı birçok organizma, hücrelerinden
fazla suyu dışarı atmak için daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaktı.

Bakteri ve mantarlar  da glikozun  fazlasını  glikojen  olarak depolarlar.

c. Selüloz:
� Bitkilerin hücre duvarında bulunan yapı maddesidir. Suda çözünmez. Glikozları
birbirine bağlayan glikozit bağları farklı olduğundan birçok hayvan selülozu sin-
diremez. Bu yüzden besinlerle alınan selüloz sindirilmeden vücuttan atılır.
� Otçul hayvanların sindirim sisteminde yaşayan bazı mutualist bakteriler selülo-
zu sindiren enzimlere sahiptir. Bu yüzden otçul hayvanlar selülozdan faydala-
nabilir.
Free download pdf