Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

4.1.3. Kompetencyjne modele inteligencji emocjonalnej


„Kompetencyiny” model inteligencji emocjonalnej D.Golemana


D. Goleman znany popularyzator idei inteligencji emocjonalnej, zaproponował model
teoretyczny definiujący IE, jako zestaw pięciu wymiarów i dwudziestu pięciu kompetencji
emocjonalnych^164. Kompetencje emocjonalne dzielimy na:


 Kompetencje osobiste – determinujące charakter relacji, jakie budujemy sami z sobą.
W koncepcji zaproponowanej przez Golemana kompetencje osobiste dotyczą w
najszerszym kontekście umiejętności świadomego zarządzania własnymi emocjami.
Kompetencje te obejmują kontekst rozpoznawania przeżywanych emocji oraz
adekwatnej kontroli emocjonalnej dotyczącej kluczowych aspektów życiowej
aktywności. W zakres kompetencji osobistych wchodzą także kompetencje
emocjonalne związane z realizacją celów, wpływające na motywację do działania. W
strukturze kompetencji osobistych wyróżniamy:
o Samoświadomość – wiedzę o swoich stanach wewnętrznych, preferencjach,
możliwościach oraz ocenach generowanych na bazie intuicji, na którą składają
się: świadomość emocjonalna (rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych
oraz ich skutków), adekwatna samoocena (świadomość swoich mocnych stron
oraz ograniczeń), wiara w siebie (silne poczucie własnej wartości oraz
świadomość swoich umiejętności i możliwości).
o Samoregulację – panowanie nad swoimi impulsami, stanami wewnętrznymi,
efektywne wykorzystywanie możliwości, na którą składają się: samokontrola
(kontrolowanie emocji i impulsów przynoszących potencjalnie szkodliwe
skutki), spolegliwość ( utrzymywanie standardów uczciwości i prawości),
sumienność (przejmowanie odpowiedzialności za swoje czyny),
przystosowalność (elastyczność w dostosowaniu się do zmian i nowych
sytuacji), i nnowacyjność (otwartość na nowe informacje, idee, pomysły).
o Motywację – dyspozycje emocjonalne, które prowadzą do realizacji celów i/lub
ułatwiają ich osiąganie, gdzie wyróżniamy: osiąganie (staranie o lepsze wyniki

164
Goleman, D. „The Emotional Intelligence of Leaders”, [w:] „Leader to Leader”1998., 10, s. 21 - 26.

Free download pdf