DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1
Het mandaat in de zoneraad duurt zes jaar en kan door de
zoneploeg na evaluatie verlengd worden.

1.5. de economische raad

De pastorale zone heeft ook een economische raad. Deze raad
functioneert naar can. 537^10.

De economische raad wordt opgericht door de zoneploeg en is
samengesteld uit:

 de pastoor of de moderator of de aangestelde priester;
 eventueel de pastoraalcoördinator;
 de afdelingsafgevaardigde in de dekenale vereniging van de
parochiale werken vzw^11.
De pastorale zones worden de samenstellende afdelingen
van de vzw VPW in plaats van de parochies. De
vertegenwoordiging van de parochies in de vzw VPW zal door
de afgevaardigde van de zone gebeuren;
 twee leden van de zoneploeg.
De zoneploeg kan ook leden coöpteren. Gecoöpteerde leden
hebben geen stemrecht.

De voorzitter van het Centrale Kerkbestuur kan, in functie van
de agenda, uitgenodigd worden maar heeft geen stemrecht.

De bevoegdheid van de economische raad is dubbel. Enerzijds
toezicht houden op het beheer van de goederen van de zone en
anderzijds advies geven aan de dekenale vzw van de parochiale
werken over het te voeren beleid in dienst van de pastorale
werking van de verschillende onderdelen van de dekenale VZW.

10


11 zie ook: deel IV
zie ook: deel IV

Free download pdf