DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1

DEEL IV TOELICHTING


4.1. begrippen uit het decreet


aangestelde priester
De term “aangestelde priester” wordt hier gebruikt in de zin van
canon 517 §2. Aangezien de bisschop een priester dient aan te
stellen is het logisch de term “aangestelde priester” te gebruiken.
Deze priester heeft alle machten en bevoegdheden van een
pastoor. Hij beschikt dus over alle rechten van de pastoor maar is
niet gehouden tot alle plichten. Zo heeft hij bijvoorbeeld niet de
plicht om in zijn parochie te wonen en alle parochianen te leren
kennen.


afdelingsafgevaardigde vzw VPW
Tot op heden is elke parochie via een afdelingsafgevaardigde lid
van de dekenale vzw VPW. Deze afgevaardigde staat – door
volmacht – in voor het dagelijks beheer van het roerend en
onroerend goed van de parochie. In de pastorale zone groeien de
lokale geloofsgemeenschappen naar eenheid op alle terreinen van
het kerkelijk leven. Ook op organisatorisch, financieel en
administratief vlak. Dit betekent onder meer dat er in de toekomst
slechts zoveel leden in de vzw VPW zullen zijn als er pastorale
zones in het dekenaat zijn.


canonieke aanstelling
Waar het gaat over de samenstelling van de zoneploeg^19 worden in
het decreet ook genoemd “zij de een canonieke aanstelling kregen
zoals de zonale verantwoordelijken voor een pastoraal werkveld”.
Het gaat hier om het verschil tussen canonieke aanstelling en
canonieke benoeming. Het canonieke aspect is gemeenschappelijk,
dit wil zeggen: er is een kerkrechtelijk grond in het geding.


19
zie ook: 1.2. de zoneploeg

Free download pdf